PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 1 november (avondmaal)

Viering 1 november (avondmaal)
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  1 november 2020

7de zondag van de herfst

avondmaal


Voorganger: Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:
             Mw. Janna Monster-Smit
Dienst 2:  Mw. Els Water-van Galen
Organist:  Dhr. Piet de Vries

Voor de viering ontsteekt de voorganger enkele kaarsjes
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen

- Intochtslied: voorzang (Iona: John L. Bell en Graham Maule)

1. Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam?
    Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam?
    Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
    Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
    Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
    Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
    en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en 
                        Allen:               DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
                        V.: Onze hulp is in de Naam van de HEER
                        A.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
                        V.: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
                             en niet loslaat wat zijn hand begon,
                        A.: AMEN

- Kyrië-gebed
- Gloria-lied: voorzang: 150a vers 1 en 4
(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel

- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Mattheüs 25:1-13
- Muziek: we luisteren naar de muziek van lied 754:1 en 3

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed

- Digitaal collecteren:   ZIE BENEDEN.

DIENST VAN DE TAFEL – LIEFDE DELEN

Tafelgebed (gesproken Lied 403d)
            Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake bracht
            in een mensenkind, een broeder

   solo: (refr Lied 160b): Heer is Hij, Jezus Messias, tot glorie van God de Vader.

            Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde.
            Gij vult onze leegte met overvloed. Gij roept ons tot leven met nieuwe namen.

   solo: Heer is Hij, Jezus Messias, tot glorie van God de Vader.

            Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;
            met hen en met alles wat ademt van genade zingen wij hier:

   solo:  Heer is Hij, Jezus Messias, tot glorie van God de Vader.

            Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne,
            dit Licht in ons duister, dit brood uit de hemel,
            de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen,
            voorgoed zullen leven, en gekozen tot vrienden.

            Hij Licht uit Licht, woord van den beginne, Jezus Messias!
            Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël,
            de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.
            Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.
            Hij opent ons de ogen, is het Licht dat ons vooruit gaat.

            Hij heeft zich gegeven, verloren als graan gezaaid in de aarde,
            belofte van toekomst, Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht.
            Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.

    Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons.
    Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: zijn bloed voor ons.

            Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:
            hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.
            Hij, Lam van God, brood uit de hemel, Jezus Messias!

            Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd zijn lichaam,
            dat wij woning zijn voor U. Dat wij ranken van zijn hart zijn,
            vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen.

   solo: Heer is Hij, Jezus Messias, tot glorie van God de Vader.

- Onze Vader....

- Vredegroet
            Wensen we elkaar Gods vrede door elkaar aan te kijken.

- Nodiging
   V.: In de kerk vieren we samen de maaltijd van onze Heer.
        Avondmaal vieren, dat is brood op je tong en geurige wijn uit de beker,
        Dat is uitzien naar de nieuwe stad, waar de kinderen dansen en zingen.
        Als je daar naar verlangt, kom dan naar de maaltijd in vrede.

- Op het plein vervolgen we de viering onder begeleiding van lied 388

- Dankzegging na de maaltijd

- ZEGEN

- Slotlied: Psalm 98 vers 1 en 4
1. Zingt een nieuw lied voor God de Here, want Hij bracht wonderen tot stand.
    Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand.
    Zingt voor den Heer, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht
    voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

4. Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid.
    Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit.
    Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd,
    Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid.

*           *           *           *           *           *           *           *           *           *          
DIACONIE:        NL80 RABO 0367 9429 92 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:               NL74 RABO 0366 3053 52 t.n.v. CvK Ichthuskerk

*           *           *           *           *           *           *           *           *           *
=> Behoefte aan contact met de dominee? Bel Peter Breure: 0634758990

=> Dinsdagavond 19.15 uur is er een avondgebed in de Ichthuskerk. Welkom.

Zie voor nadere bijzonderheden ook: www.ichthuskerk-voorthuizen.nl

 
terug
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.