PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Predikant Predikant                                                                                                                                                                     
De Ichthuskerk  Voorthuizen is nu op zoek naar een predikant (0.7-1 fte) 

Wie zijn wij?

 • Een open geloofsgemeenschap met oor voor verschillen in geloofsbeleving en oog voor specifieke geloofsvragen.

 • Een ruimdenkende pluriforme geloofsgemeenschap waar een ieder welkom is en je mag zijn wie je bent.

 • Een kerk waar vieringen afwisseling kennen, waar er evenwicht is tussen gesproken woord,  muziek, beeldmateriaal e.d. tegen de achtergrond van de liefde van God voor ons allen. 

 • Een groep mensen voor wie het sociale aspect van gemeente-zijn erg belangrijk is: omzien naar elkaar.

 • Een gemeente die zelf de volgende kenmerken aan onze kerk benoemt: open – verbonden – creatief – eigentijds – veelkleurig – toekomstgericht – gekend worden – ruimte krijgen – dialoog – kleinschalig.

 

Wij zoeken een predikant, met ervaring, die

 • als verbinder midden in onze pluriforme gemeente staat en mensen van uiteenlopende leeftijd en achtergrond het gevoel geeft dat ze erbij horen; 

 • de uitdaging graag aangaat om gemeenteleden die wat ‘uit zicht’ zijn geraakt weet te bewegen weer eens naar de kerk te komen, voor de viering of een andere activiteit;

 • communicatief vaardig is en een warm hart heeft voor pastorale zorg;  

 • creatief is, o.a. wat betreft de invulling van de liturgie van vieringen, waarin een goed voorbereide preek slechts een onderdeel is;

 • kan werken met de invulling van digitale informatie, zowel in de kerk als daarbuiten;

 • zowel op een positief-kritische wijze naar het functioneren van onze kerk als naar zichzelf kan kijken; 

 • Voor verdere informatie kun je een email  sturen naar: beroepingscommissie@ichthuskerk-voorthuizen.nl
  t.a.v. mw. Janneke Kok, secretaris Beroepingscie Ichthuskerk

  ​​​​​​

  Word jij enthousiast voor deze functie, stuur dan je motivatie en cv voor 1-10-2024 gericht aan:
  de Beroepingscommissie van de Ichthuskerk Voorthuizen,
  e-mail: 
  beroepingscommissie@ichthuskerk-voorthuizen.nl

   

   

   


  Deze vacature is ontstaan vanwege het vertrek van onze predikant, ds. Peter Breure, naar Rhenen.
  Op zondag 3 juli 2022 hebben wij als Ichthuskerkgemeente afscheid genomen van ds. Peter Breure.
  Ds. Breure zette zijn werk als predikant voort in de gemeente van de Ontmoetingskerk te Rhenen. 
  Onderstaande karakterisering van de Ichthuskerkgemeente is van hem.
   
  "De Ichthuskerkgemeente wil een open geloofsgemeenschap zijn waar plaats is voor zoekers en vinders, waar je vragen mag stellen en soms even het antwoord niet weet. Het vraagt om lef geen pasklare antwoorden te hebben. In de Ichthuskerk hebben we dat lef. We ontmoeten elkaar op zondag en door de week. We delen op die momenten ons leven en onze verhalen. Want daar waar mensen hun (levens)verhalen delen, waar ontmoeting plaats vindt, komt ook God mee. We delen verhalen om onze ervaringen een plek te geven en weer verder te kunnen. God gunt het ons, dat we mens zijn met elkaar.  Een aantal kenmerken van de Ichthuskerk

  Huidige situatie en met een oog naar de (gewenste) toekomst

  Voorthuizen als onderdeel van de burgerlijke gemeente Barneveld
  Voorthuizen is één van de dorpen die buiten de kern Barneveld liggen en telt ongeveer 12.000 inwoners (2023). Het dorp ligt aan de rand van de Gelderse Vallei en is tevens de poort naar de (westflank van) de Veluwe. De gemeente telt 9 dorpen: Barneveld, De Glind, Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe, Terschuur, Voorthuizen en Zwartebroek. Voorthuizen is het grootste dorp van de gemeente Barneveld.
  Barneveld is een actieve en ondernemende gemeente. De gemeente groeit de komende jaren naar 65.000 tot 70.000 inwoners.

  Voorthuizen: de kerkelijke gemeenten
  In dit dorp is een flink aantal kerkelijke gemeenten actief:
  PKN-kerken (Hervormde Gemeente Voorthuizen; Kerkelijk Centrum bethabara; Gereformeerde Kerk; Ichthuskerk),
  Kerk aan het Plein (combinatie Ned. Gereformeerde en Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk),
  Kerkcentrum Odulf (RK),
  Nieuw Apostolische Kerk;
  Evangeliegemeente De Kandelaar en twee Christengemeenten (Life en Open Hof).

  Deze ‘kerken’  in Voorthuizen werken op een aantal terreinen goed samen, met misschien wel als meest in het oog springende activiteit de jaarlijkse Open Lucht Dienst in de maand juni.

  Karakterisering van de Protestantse Gemeente Ichthuskerk
  Open geloofsgemeenschap
  Luisterend naar de bijbel, Gods verhaal met mensen, is onze gemeente een open geloofsgemeenschap, met oor voor verschillen in geloofsbeleving en oog voor specifieke geloofsvragen. De leden en vrienden van de Ichthuskerk zijn ruimdenkend en oecumenisch ingesteld.
  De Ichthuskerkgemeente staat midden in de “Protestantse Kerk in Nederland”. Ze houdt van ruimte, van breedte, hoogte en diepte (Efez 3: 18). De Ichthuskerkgemeente heeft een eigen plek in Voorthuizen, want ze verwoordt ons geloven op een wijze zoals dat verder in onze dorpen (Voorthuizen, Stroe, Garderen, Kootwijkerbroek, Terschuur, etc.) momenteel nauwelijks gebeurt.

  De Ichthuskerk en haar omgeving
  De Ichthuskerk doet, behalve in de vacaturetijd, mee in het pastores-overleg, 3 keer per jaar, met alle predikanten en voorgangers van de 9 kerkgemeenschappen van het dorp. Van daaruit werken we mee aan gezamenlijke activiteiten zoals de jaarlijkse openluchtdienst. Samen met de katholieke gemeenschap in ons dorp, Odulf, is er in de adventstijd en in de 40-dagentijd een gezamenlijke vesper. Met de andere PKN-gemeenten; de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk is er jaarlijks een gezamenlijke moderamen-bijeenkomst. Met de Gereformeerde Kerk is daarnaast ook jaarlijks moderamen-overleg. Verder is met de Gereformeerde Kerk en met de Protestantse Gemeente Barneveld kanselruil afgesproken, is er een jaarlijkse Taizé-viering en een gezamenlijke commissie Vorming en Toerusting.
  Over verdergaande samenwerking wordt op dit moment niet nagedacht vanwege de vacaturetijd. Mocht dat op enig moment wel aan de orde zijn dan wil de Ichthuskerkgemeenschap graag haar eigen open karakter en stijl bewaren en uitbouwen.

  De Ichthuskerk zelf: gemeenteopbouw
  Bij gemeenteopbouw streven we naar een sterke geloofsgemeenschap, die staat voor haar eigen “theologische” plek in Voorthuizen en omgeving, door:
  - te werken aan geloofsverdieping van leden en vrienden, van jong tot oud,
   - het stimuleren van het er zijn voor elkaar en voor anderen,
  - te proberen mensen aan de rand meer bij het gemeenschap te betrekken.

  Ledenaantal
  Toekomstverwachting
  In de afgelopen jaren is het ledenaantal teruggelopen van ca. 700 (in 2013) tot ca 500 (2023). Onze gemeente is qua leeftijdsgroepen in te delen in de volgende percentages:

   • 0 – 19 jaar  17 % ( 23%)
  • 20 – 39 jaar  15 % (17%)
  • 40 – 64 jaar  33 % (36%)
  • 65 +             35% (24%)

  Ongeveer 50% van onze leden valt (en viel)  in de leeftijdscategorie 20 – 64 jaar (verschil is 5% t.o.v. 2013). De teruggang van 6% in de leeftijdscategorie van 0-19 jaar maakt het verschil in de leeftijdscategorie van 65+ (11% meer t.o.v. 2013).
  De opbouw is minder evenwichtig dan in 2013.
  De leeftijdsgroep van 20-64 jaar blijft redelijk constant. Hieruit zullen met name de vrijwilligers voor het kerkenwerk moeten worden geworven. Als we erin slagen om die groep bij de kerk betrokken te houden, zal dat een positief resultaat kunnen opleveren voor diverse activiteiten. Hieraan dient dus blijvend aandacht te worden gegeven.

  Van de ongeveer 500 gemeenteleden komt maar een deel met regelmaat naar de zondagse vieringen (gemiddeld 10 -15%). Dat geldt ook voor de doordeweekse activiteiten.
  Wel valt op dat gemeenteleden die zondags weinig of niet bij vieringen aanwezig zijn, soms wel bij die speciale activiteiten aanwezig zijn. Met name die laatste groep voelt zich op die misschien spaarzame momenten lid van de Ichthuskerk en meer dan een ‘papieren’ lid. Ook deze groep zou meer bij de kerk betrokken kunnen/moeten worden. 

  Hoe kijken de gemeenteleden naar de toekomst?
  Op de gemeente-avond van 21 februari kwam een aantal aandachtspunten aan de orde:

  “Het nu nadenken over de toekomst van de Ichthuskerk vinden we belangrijk omdat we nu keuzes moeten maken. We kunnen vermoedelijk niet alles wat we deden blijven doen en tegelijkertijd nieuwe initiatieven starten. Daarom is het belangrijk om te weten waar we als Ichthuskerk nu staan en waar we naartoe willen. Dat is ook belangrijk bij de zoektocht naar een nieuwe predikant. Hoe duidelijker we daarin kunnen zijn, hoe groter de kans op een goede match. Twee avonden hebben al heel wat inzichten opgeleverd – sommige verrassende.
  Dinsdag 21 februari komen we voor de derde, en voorlopig laatste keer bij elkaar. Dan zal het onder meer gaan over onze ambitie voor de komende jaren. De uitkomsten zullen uitgewerkt worden in een plan dat mede de basis gaat vormen voor het beroepingswerk.
  Dan drie opmerkelijke uitkomsten uit de eerste en tweede (gemeente)avond:
  A: Als het gaat om onze visie op kerk-zijn in de komende jaren gaven we op de eerste avond aan dat we meer willen dan ‘de kerk in de lucht houden’ en hier en daar wat aanpassen. We kozen het meest voor:
  • vernieuwen i.p.v. aanpassen (7x),
  • minder aandacht voor overleven, meer voor dienen (5x), en
  • als gemeente-zijn niet meer lukt (zoals we het tot nu toe gewend zijn), is niet de gemeente aan haar eind, maar de manier waarop we het kerkenwerk organiseren (5x).
  B. Op beide avonden gaf een groot deel van ons aan dat men niet echt tevreden is met hoe momenteel persoonlijk vormgegeven wordt aan de omgang met God/ de Eeuwige/ de Bron van al wat is/of welke naam ook wordt gebruikt. Dat zou men wel anders willen.
  C. Opgemerkt is dat we nu te weinig naar buiten gericht zouden zijn en ons (te)weinig onderscheiden t.o.v. de andere (PKN)kerken in Voorthuizen. Dat betreft zowel de Ichthuskerk als organisatie als de leden van de Ichthuskerk als individu. Het is dus ook wat dit punt betreft nodig om opnieuw na te denken over de toekomst van onze kerk.”

  Speerpunten voor de komende periode
  Het noemen van zogenaamde ‘speerpunten’ wil niet zeggen dat overige onderdelen van het werkterrein van een predikant minder belangrijk zijn. Het is zelfs de opdracht om bestaande activiteiten/onderdelen die als ‘goed’ worden beschouwd in stand te houden en waar mogelijk verder vorm te geven.
  Zo’n belangrijk onderdeel, vaak als eerste genoemd bij de naam Ichthuskerk betreft het ‘omzien naar elkaar’, de kern van het pastoraat. Elkaar kennen, bezoekers die de contacten onderhouden, het pastorale team, de koffie na de viering e.d.
  Bijzondere aandachtspunten:

 1. In contacten met de omgeving (Voorthuizen) duidelijker maken waar de Ichthuskerk voor staat in de praktijk van alledag en zorgdragen dat ook de eigen gemeenteleden deze accenten kennen en weten uit te dragen.
 2. Het geloofsgesprek duidelijker gaande houden en verder verdiepen (zie hiervoor onder ‘B’ (gemeenteleden/ toekomst).
 3. Meer gemeenteleden die zich aan de rand bevinden weer meer naar de kern proberen te krijgen. Het gaat hierbij om een paar honderd die weten dat ze ingeschreven staan bij onze kerk, maar in meerdere of mindere mate zijn afgehaakt.
 4. Door contacten met mensen die geen lid of vriend van de Ichthuskerk zijn onze wijze van kerk-zijn en onze activiteiten onder de aandacht te brengen en tevens gebruik te maken van zaken die ook voor onze kerk van belang zouden kunnen zijn. Kort gezegd: het is noodzakelijk dat onze predikant daar een goede ‘antenne’ voor heeft.
 5. Onze samenleving is gedigitaliseerd. Sociale media gaan sneller, en soms ook beter, dan een krant, kerkblad , folder d. Van belang is dat een predikant gevoel heeft voor verspreiding van nieuws van en uit de kerk.

Wij verwachten dat de predikant meewerkt aan de vernieuwing van de website, met ons afbakent waar de grenzen liggen van de verschillende media: kerkblad, website, facebook, folder van de gezamenlijke kerken in het dorp e.d.

Voor een volledig beeld: zie het Beleidsplan 2024-2028
                                                                                                                   

terug
 
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.