PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 20 december (4e Advent)

Viering 20 december (4e Advent)
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen op 20 december 2020

4e zondag in de Adventstijd.

Voorganger: Ds. Atzo Nikolai,uit 
              Barneveld  (kanselruil)
Ouderling van dienst:
                   Mw. Janna Monster-Smit
Dienst 2: Mw. Jeannette Voskuyl   
Organist: Dhr. Hein van de Veen

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.

*          *          *          *          *          *          *          *          *  

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Intochtslied: Voorzang:            Psalm 19: 1 en 2
 Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                        Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn!
                                   Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:              V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER, die liefde geeft
                                   G.:       EN ONS NIET IN DE STEEK LAAT
                                   V.:       die brood uitdeelt aan wie honger heeft.
                                   G.:       MET HART EN ZIEL WILLEN WIJ HEM VOLGEN.
                                   V.:       Gods liefde is voor jou en mij
                                   G.:       EN ZIJN VREDE VOOR DE WERELD.

- Kyrië-gebed
- Lied 442: 1 en 2
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
 Gebed bij het openen van de Bijbel

- Schriftlezing: Lucas 1: 39 t/m 56
- Lied 157a: 1 t/ 4

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

  digitaal collecteren:  
  DIACONIE:      NL80 RABO 0367 9429 92 tnv. Diaconie Ichthuskerk         Stichting Betuwe wereldwijd
  KERK:             NL74 RABO 0366 3053 52 tnv  CvK Ichthuskerk               kerk
  De “deurcollecte” ( 3e collecte) van vandaag  is voor de KINDERNEVENDIENST
  Ook hiervoor is uw gift van harte welkom.

- ZEGEN gesproken amen

Slotlied 440: vers 1 en 4

1. Gaat, stillen in den lande, uw Koning tegemoet,
    de intocht is ophanden van Hem die wond’ren doet.
    Gij die de Heer verwacht, laat ons vóór alle dingen
    Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht.

4. Gij schenkt met volle handen, die zelf de armoe draagt.
    Gij maakt uzelf te schande, die steeds naar zondaars vraagt.
    Wij willen, groot en klein, die 't al van U ontvingen,
    U ons hosanna zingen en eeuwig dankbaar zijn.
*          *          *          *          *          *          *          *          *          *  

Uitleg van de: Liturgische bloemschikking:  Advent 4 – 20 december         Ontvankelijkheid

In deze Adventstijd staat er als verbindende schakel naar het Kerstfeest toe steeds een liturgische bloemschikking in de kerk. Een schaal, opgebouwd uit driehoeken van bamboe rust op 4 pijlers van flessen, die elk bekleed worden met ander materiaal. Daarin staan takken of bloemen die voor deze zondag een thema uitbeelden.
Het getal 3 – staat symbool voor de verbinding tussen God en mens en mensen onderling.
Het getal 4 - verwijst naar de 4 windrichtingen. Het goede leven is bestemd voor iedereen op aarde, waar je ook geboren bent. De schaal staat symbool voor ons leven. Het heeft een open vorm. Een teken van ontvankelijkheid.

Deze zondag staat het verhaal van Maria centraal, aan wie de komst van haar Kind wordt aangekondigd. De 4e fles wordt bekleed met stro, dat doet denken aan het stro in de kribbe. De amaryllusbol en de skimmia staan symbool voor de aankondiging van het goede nieuws voor de hele wereld EN voor iedereen persoonlijk.

De tekst hierbij:

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht dat gloort in het Zuiden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door, hoe klein ook het begin.
 
 
Viering 13 december Viering 13 december
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen op 13 december 2020
3de zondag van advent
Zondag Gaudete (Verheug u)

Voorganger: Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: Mw. Jellan Kasteel-Okma
Dienst 2: Mw. Els Water
Organist: Dhr. Frank Water

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *  

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Intochtslied: (voorzang) De toekomst is op handen (T: A.C. Bronswijk, M:Psalm 107)

De toekomst is op handen. Het licht komt dichterbij.
Nieuw heimwee vult de landen met ongekend getij.
De dromen worden waar. Meer dan wij konden wensen.
De tijd loopt uit op daar, waar vrede woont bij mensen.

Gesproken:
‘Messias’ wil Hij heten, die mens voor mensen is,
door wie wij werk’lijk weten wat lichtend leven is.
Zijn wet herschept de norm. Zijn waarde her-ijkt waarden,
zodat, ondanks de storm, straks vrede komt  op aarde.

Wij, Messiaanse mensen, wij zijn de nieuwe loot,
voorbij de oude grenzen, voorbij het land van de dood.
Godsvolk, heradem weer! Vaar uit naar nieuwe stranden!
`t Getij van onze Heer, zijn toekomst, is op handen.

- Stil gebed en ontsteken kaars (en lichtjes in de schaal)

- Adventskaarsen ontsteken:
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven met blijdschap.
Hul mij in kleuren en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht dat buigt naar het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;
het goede leven breekt door, hoe ieders weg ook loopt.

- Muziek: Lied 458

- Groet:
Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn!
Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER,
G.:       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.:       die trouw blijft tot in eeuwigheid
G.:       EN NIET IN DE STEEK LAAT WAT ZIJN HAND BEGON.       AMEN.

- Kyrië-gebed
- Muziek: Lied 457
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel

- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Jesaja 65:17-25

- Voorzang: Een venster door de tijd (T: A.C. Bronswijk, M:lied 713)
Breng ons de pijn te boven, verlos ons van de nacht.
Leer ons in licht geloven, dat op de morgenwacht.
Al leven wij ten dode, gebonden aan de tijd,
wees ons het woord, de bode, de taal van eeuwigheid.

Leer ons die taal te spreken, als weerwoord op verdriet,
als leven af moet breken, het oog slechts leegte ziet.
Als wij vervuld van zwijgen, het pad van raadsels gaan,
wees dan de God van leven die ons te na wil staan.

Ga met ons mee langs wegen van afscheid en gemis,
kom onze tranen tegen voor wat verloren is.
Wij sterven hier ten leven, als zaad voor eeuwigheid.
Wil ons uw uitzicht geven: een venster door de tijd.

- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Johannes 3:22-30
- Muziek: lied 741:1

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN
- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- digitaal collecteren:  
DIACONIE:        NL80 RABO 0367 9429 92 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:               NL74 RABO 0366 3053 52 t.n.v. Cvk Ichthuskerk

- ZEGEN gesproken amen

- Slotlied buiten (indien mogelijk): lied 444

1. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
    Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht.
    Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

4. De zonne, voor wier stralen het nacht'lijk duister zwicht,
    en die zal zegepralen, is Christus, 't eeuwig licht!

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *   

Mededelingen:

Liturgische schikking:  Zondag 3 – 13 december               BLIJDSCHAP
In deze Adventstijd staat er als verbindende schakel naar het Kerstfeest toe steeds een liturgische bloemschikking in de kerk. Een schaal, opgebouwd uit driehoeken van bamboe rust op 4 pijlers van flessen, die elk bekleed worden met ander materiaal. Daarin staan takken of bloemen die voor deze zondag een thema uitbeelden.
Het getal 3 – staat symbool voor de verbinding tussen God en mens en mensen onderling.
Het getal 4 - verwijst naar de 4 windrichtingen. Het goede leven is bestemd voor iedereen op aarde, waar je ook geboren bent. De schaal staat symbool voor ons leven. Het heeft een open vorm. Een teken van ontvankelijkheid.
‘Hoe zal ik U ontvangen’ begint een Adventslied. Met blijdschap zegt de tekst voor deze zondag.

De kleuren van deze zondag verwijzen naar blijdschap om het vooruitzicht van groei naar het goede leven. Roze symboliseert het ‘verbleken’ van de wat sombere paarse kleur naar het wit van het Kerstfeest. De derde fles wordt bekleed met mos: helder groen. Er staan wilgenkatjes in de flessen. Er omheen liggen dennenappels, van klein tot groot. De weg die je naar het goede leven aflegt, is voor iedereen anders. De lezingen uit Jesaja 65:17-25 en Johannes 3: 22-30  hebben ook die blijdschap als ondertoon.
 
 
Viering 6 december

Viering 6 december
ZONDAGSE VIERING

in de Ichthuskerk te Voorthuizen op  6 december 2020

2de zondag van advent - “Verlangen”

Voorganger:  Ds. Siebe H. Hiemstra uit Almelo
Ouderling van dienst: Mw. Metha van de Biezen
Dienst 2:  Mw. Jeannette Voskuyl  
Organist:  Dhr. Hein van de Veen


Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.
*          *          *          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied door de zangers,
een lied van Marijke de Bruijne en Chris van Bruggen

In de harten van de mensen leeft een eeuwenoud bericht,
van een wereld die volmaakt was waarvan God zag dat zij goed was
lichtend beeld dat van ons vlucht.

Echo die in ons blijft klinken, vonk van God geef ons de durf
            ’t met dit sprankje hoop te wagen tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult.

Stil gebed en ontsteken kaars (en lichtjes in de schaal)

Adventskaars ontsteken:
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven met verlangen.
Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht, dat reikt naar het Westen..

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig ook de weg.

de voorganger leest verder van het intochtslied:

Als een kind, zo klein en kwetsbaar, teer, maar toch vol zachte kracht
wordt dan Christus steeds herboren, wat in ’t donker leek verloren,
wordt weer aan het licht gebracht.

Groet:
v:         De Eeuwige zal bij u zijn!
g:         DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!

Bemoediging:
v:         Onze hulp is in de Naam van de HEER,
g:         DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:         die trouw blijft tot in eeuwigheid
g:         EN NIET IN DE STEEK LAAT WAT ZIJN HAND BEGON.  AMEN
 de voorganger leest verder van het intochtslied:

Dunne draad van licht en leven, Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen, ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.

  over het thema “Verlangen”
  Kyrië-gebed
..Als een gebed om de Heilige Geest luisteren we naar ‘Veni Sancte Spiritus’, een lied Uit Taizé.

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
  Gebed om Verlichting met de Heilige Geest

  Profetenlezing, Jesaja 40: 3-11
  de zangers zingen: Lied 528 vers 1 en 2
  Evangelie-lezing, Johannes 1: 19-28
  de voorganger leest: Lied 528 vers 3, 4 en 5
  de organist speelt Lied 528

  Overweging    
  orgelspel
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

  Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

  digitaal collecteren:  
  DIACONIE:      NL80 RABO 0367 9429 92 tnv. Diaconie Ichthuskerk         diacoanaal quotum
  KERK:             NL74 RABO 0366 3053 52 tnv  CvK Ichthuskerk               kerk
  De “deurcollecte” ( 3e collecte) van vandaag  is voor Perron 16.
  Ook hiervoor is uw gift van harte welkom.

  ZEGEN met een gesproken AMEN

  Slotlied buiten indien mogelijk: samenzang Lied 442

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.                       Vervul, o Heiland, het verlangen,
Verlos mij van mijn bange pijn.                            waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Zie, heel mijn hart staat voor U open                     Ik wil in ootmoed U ontvangen,
en wil, o Heer, uw tempel zijn.                            mijn ziel en zinnen zijn bereid.
O Gij, wien aarde_en hemel zingen,                     Blijf in uw liefde mij bewaren,
verkwik mij met uw heilige_gloed.                        waar om mij heen de wereld woedt.
Kom met uw zachte glans doordringen,                 O, mocht ik uwe troost vervaren:
o zon van liefde, mijn gemoed!                            doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

*          *          *          *          *

Mededelingen:

Liturgische schikking:  Zondag 2 – 6 december                Verlangen
In deze Adventstijd staat er als verbindende schakel naar het Kerstfeest toe steeds een liturgische bloemschikking in de kerk. Een schaal, opgebouwd uit driehoeken van bamboe rust op 4 pijlers van flessen, die elk bekleed worden met ander materiaal. Daarin staan takken of bloemen die voor deze zondag een thema uitbeelden.
Het getal 3 – staat symbool voor de verbinding tussen God en mens en mensen onderling.
Het getal 4 - verwijst naar de 4 windrichtingen. Het goede leven is bestemd voor iedereen op aarde, waar je ook geboren bent. De schaal staat symbool voor ons leven. Het heeft een open vorm. Een teken van ontvankelijkheid.
‘Hoe zal ik U ontvangen’ begint een Adventslied. Met verlangen zegt de tekst voor deze zondag.

De tweede fles is nu bekleed met berkenschors. De lichte kleur hiervan versterkt de symboliek van rechtvaardigheid, evenals de witte bloem in de schaal. In de lezingen uit Jesaja 40, Johannes 1 en 2 Petrus 3 wordt gesproken van een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. De profeet zegt: effen in de wildernis een pad voor onze God. Daarom zien we een kronkelige en een rechte tak in de flessen staan.
 
 
Viering 29 november 2020

Viering 29 november 2020
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen - 29 november 2020

1ste zondag van advent

               Voorganger:  Ds.  Peter Breure
               Ouderling van dienst:  
                             Mw. Janna Monster-Smit

               Dienst 2:  Mw. Annemiek Panhuis
               Organist:  Dhr. Frank Water                   

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Intochtslied:voorzang:  Lied 433: 1 en 3

- Stil gebed en ontsteken kaars (en lichtjes in de schaal)
- Adventskaars ontsteken:
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven met verwachting.
Hul mij in kleuren en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht, dat daagt in het Oosten.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door, kome wat komt.

- Muziek (Aber du weißt den Weg für mich – Taizé – God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U.

- Groet:
Voorganger:     De Eeuwige zal bij u zijn!
Gemeente:      DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
V.:                        Onze hulp is in de Naam van de HEER,
G.:                        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.:                        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G.:                        EN NIET IN DE STEEK LAAT WAT ZIJN HAND BEGON. AMEN.

- Kyrië-gebed met Gospodi A – (Taizé) Heer ontferm U – Lied 301A
- Muziek  van Lied 445 – De nacht is haast ten einde

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel
- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Jesaja 63: 19b-64:8
- Voorzang Psalm 85: 1 en 4

- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Marcus 13: 24-37
- Muziek: Lied 333 – Kom, Geest van God

Overweging
Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Digitaal collecteren: 
DIACONIE:     NL80 RABO 0367 9429 92 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:           NL74 RABO 0366 3053 52 t.n.v. Cvk Ichthuskerk


- ZEGEN - Gesproken amen

- Slotlied (indien mogelijk buiten): 462: 1,5 en 6

1.Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn
    voor wie worden doodgezwegen, levenslang gebroken zijn.

5. Zoals bomen mensen tonen dat er kracht tot groeien is,
    zal de zoon der mensen komen die de boom des levens is.

6. Zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is,
    zal een kind ons komen redden dat het licht der wereld is.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

Mededelingen:
Dinsdagavond is er een avondgebed in deze kerk om 19.15 uur-19.40 uur, welkom.

Liturgische schikking: Zondag 1 – 29 november: Verwachting
In deze Adventstijd staat er als verbindende schakel naar het Kerstfeest toe steeds een liturgische bloemschikking in de kerk.

Een schaal, opgebouwd uit driehoeken van bamboe rust op 4 pijlers van flessen, die elk bekleed worden met ander materiaal. Daarin staan takken of bloemen die voor deze zondag een thema uitbeelden.
Het getal 3 – staat symbool voor de verbinding tussen God en mens en mensen onderling.
Het getal 4 - verwijst naar de 4 windrichtingen. Het goede leven is bestemd voor iedereen op aarde, waar je ook geboren bent.
De schaal staat symbool voor ons leven. Het heeft een open vorm. Een teken van ontvankelijkheid.
‘Hoe zal ik U ontvangen’ begint een Adventslied. Met verwachting zegt de tekst voor deze zondag.

De 1e fles is nu bekleed met nobilis groen. Deze grijs-groene kleur stemt tot nadenken.
Er staan vijgentakken in de flessen, die uitkomen in de schaal. Van het uitlopen van de vijgenboom wordt gesproken in de lezing die op deze zondag gelezen kan worden uit Marcus 13: 24-37.
Als er knoppen en blaadjes aan komen, is de zomer in aantocht. Zo is het ook met Gods nieuwe wereld.
Het goede leven is NU al in aantocht.


 
 
Viering 22 november 2020

Viering 22 november 2020
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen op  22 november 2020  10.00 uur


Laatste zondag van het kerkelijk jaar


Voorganger:  Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:  Dhr. Harry Klein Obbink
Dienst 2:  Mw. Jeannette Voskuyl
Organist:  Mw. Annerose Korporaal

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.

*           *           *           *           *           *           *           *           
- Orgelspel
- welkom en mededelingen
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied:voorzang   Zangen van zoeken en Zien nr. 93 ‘Welkom’

Dit huis is een huis waar de deur open staat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waar in wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar  gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.

- Stil gebed en ontsteken kaars (en lichtjes in de schaal)

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn!
                        Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
                        V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER,
                        G.:       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
                        V.:       die trouw blijft tot in eeuwigheid
                        G.:       EN NIET IN DE STEEK LAAT WAT ZIJN HAND BEGON.       AMEN.

- Kyrië-gebed

- Gloria-lied: voorzang: Wij wonen aan de stromen (HlLvO I-53, Sytze de Vries)

1.Wij wonen aan de storm, geplant langs de rivier,
    staan hecht en recht als bomen volop met groen versierd.
    Wij hebben doede bronnen met liefde aangeboord,
    de droogte overwonnen, geworteld in Gods woord.

2. Wij kunnen voluit groeien dankzij dit goed gerucht.
    Gods liefde laat ons bloeien,- wij dragen goede vrucht.
    Zijn zon bestraalt ons allen, wekt leven nu en hier.
    Hij wacht met welgevallen zijn oogst bij de rivier.

3. Het water stelt ons grenzen, zover het oog vaak reikt.
    Wij zijn in Gods omarming voorzeker ingedijkt!
    Zijn liefde hecht ons allen aan een tot veilig thuis;
    de vrede vormt de wallen, de trouw ommuurt dit huis.

4. Ooit woonden aan de stromen wie ons zijn voorgegaan.
    Laat voor wie na ons komen dezelfde bron bestaan!
    Dan hoeft geen mens te vrezen: het teken van de Vis
    zal lichtend baken wezen waar onze doorgang is!

(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel
- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Mattheus 5:1-12
- Muziek van lied 773

- Overweging   
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN
KOESTER DE NAMEN

- Voorzang:       Spreid uw dragende vleugels onder ons uit,
                        spreid uw warmende lichtglans over ons uit.

- We gedenken onze geliefde gestorvenen,
         staande bij paaskaars en doopvont noemen wij hun namen
         in liefde, in ons midden, en voor Gods aangezicht:

Henk Eisma      17 juli 1942  -  10 december 2019

Ynschje Alida Bos-Bakker  (Ines)       20 april 1939 - 14 januari 2020

Geertje Dirgje Verkerk-Kwetters      23 juli 1921 - 17 maart 2020

Willem Mulder  (Wim)       18 mei 1952 - 19 maart 2020

Alie van Beek-Krijt   8 november 1968 - 26 maart 2020

Catharina Elisabeth Dun    (Toos)      9 februari 1921 - 17 juli 2020

Jan Albert Gaasbeek         (Jan)        13 juni 1943 - 18 juli 2020

Trijntje Berkelaar-de Haan              (Tiny)       25 maart 1927 - 14 september 2020

Johanna Harmina  de Roos-Waanders               (Jo)  17 april 1930 - 19 oktober 2020

Jan Willem van Essen               (Jan)               28 maart 1941 - 20 oktober 2020

- Voorzang:                              Spreid Uw dragende vleugels onder ons uit,
                                               spreid uw warmende lichtglans over ons uit.

- We gedenken allen wier namen tot op vandaag in ons midden zichtbaar waren in de gedenkhoek,
         als vlinders in de zon

Everdina Wilhelmina Jongbloed – Collet                   1 maart 1925 -  13 februari 2019

Arendina Johanna van Vulpen-Keurhorst                 (Diny)          14 september 1924 – 22 maart 2019

Maria Louise van de Merwe – Goossen   (Riet) 19 september 1923 -  21 april 2019

Wilhelmus Brink     (Helmus)      14 september 1926 - 10 september 2019

- Voorzang:                              Spreid Uw dragende vleugels onder ons uit,
                                               spreid uw warmende lichtglans over ons uit.

- We gedenken wie korter of langer geleden zijn gestorven,
         met wie wij verbonden blijven en waarbij het goed doet, dat hun naam hier klinkt,
         in liefde, in ons midden, en voor Gods aangezicht.

- Voorzang:                              Spreid Uw dragende vleugels onder ons uit,
                                               spreid uw warmende lichtglans over ons uit.

- We gedenken wie dit jaar zijn gestorven aan de gevolgen van de Coronapandemie.
         Mensen met wie wij verbonden blijven en mensen verder weg in Nederland of ver daarbuiten.

- Voorzang:                              Spreid Uw dragende vleugels onder ons uit,
                                               spreid uw warmende lichtglans over ons uit.


- Ieder die dat wil kan nu thuis een lichtje ontsteken
denkend aan een geliefde gestorvene, hier ontsteken we een kaars voor wie in uw gedachten leeft

- Voorzang:                              Spreid Uw dragende vleugels onder ons uit,
                                               spreid uw warmende lichtglans over ons uit.
- We ontsteken een kaars voor hen aan wie niemand denkt…

- Voorzang:                              Spreid Uw dragende vleugels onder ons uit,
                                               spreid uw warmende lichtglans over ons uit.

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- digitaal collecteren:  
DIACONIE:       NL80 RABO 0367 9429 92 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:               NL74 RABO 0366 3053 52 t.n.v. CvK Ichthuskerk

- ZEGEN            gesproken amen

- Slotlied buiten indien mogelijk: Lied 416 vers 1, 2 en 4.
 
 
Avondgebed in de Ichthuskerk te Voorthuizen op 22 november om 19.00 uur

Avondgebed in de Ichthuskerk te Voorthuizen op 22 november om 19.00 uur
AVONDGEBED

In de Ichthuskerk te Voorthuizen
op  22 november 2020 om19.00 uur

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

*           *           *           *      

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Stil gebed

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn!
                        Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!

- Bemoediging: V.:        Van God is de aarde,
G.:       DE WERELD EN AL HAAR BEWONERS.
V.:       Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
G.:       ALS MENSEN IN EENDRACHT SAMEN LEVEN.
V.:       Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
G.:       GERECHTIGHEID EN VREDE GAAN HAND IN HAND.
V.:       Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen,
G.:       ZOUDEN DE STENEN GAAN ROEPEN.
V.:       Levende, open Gij onze lippen,
G.:       EN ONZE MOND ZAL UW LOF VERKONDIGEN.

- Gebed

- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Psalm 23

- Voorzang:       Als alles duister is          (Lied 598 - Taizé)

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft

- Gebed uitlopend in noemen van namen en ontsteken van lichtjes

- Voorzang: lied 1005

1. Zoekend naar licht hier in het duister, zoeken wij U, waarheid en kracht.
    Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donkere nacht.
    Christus, ons licht,
    schijn door ons heen, schijn door het duister.
    Christus, ons licht,
    schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, voor zoveel leed, zoveel gemis.
    Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, totdat uw rijk hier is.
    Christus, ons licht,
    schijn door ons heen, schijn door het duister.
    Christus, ons licht,
    schijn ook vandaag, hier in uw huis.

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- ZEGEN            V.:       Over onze harten, over onze huizen,
            G.:       DE ZEGEN VAN GOD.
            V.:       In ons komen, in ons gaan,
            G.:       DE VREDE VAN GOD.
            V.:       In ons leven, in ons geloven,
            G.:       DE LIEFDE VAN GOD.
            V.:       Aan ons eind en nieuw beginnen,
            G.:       DE BARMHARTIGHEID VAN GOD
            V.:       om ons te ontvangen en thuis te brengen.
            G.:       AMEN.

 
 
Viering 15 november

Viering 15 november
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen
op 15 november 2020
9de zondag van de herfst

Voorganger: Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: Mw. Annemiek Panhuis
Dienst 2: Mw. Janna Monster-Smit
Organist: Dhr. Frank Water

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.

*          *          *          *          *          *          * 
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Intochtslied:voorzang Lied 90a vers 1, 4 en 6

- Stil gebed en ontsteken kaars (en lichtjes in de schaal)

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn!
                        Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
                        V.:       Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige.
                        G.:       DIE LIEFDE IS EN GROND ONDER ONS BESTAAN.
                        V.:       Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.
                        G.:       DIE ONS VRIJHEID GEET EN ONS VERTROUWEN VRAAGT.
                        V.:       Vrede zij u.
                        G.:       DE WERELD ZIJ VREDE.

- Kyrië-gebed
- Gloria-lied: voorzang: Psalm 118:1 en 2
(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel

- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Matteüs 25:31-46
- Muziek van lied 1007

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- digitaal collecteren:   DIACONIE:        NL80 RABO 0367 9429 92 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
                                   KERK:               NL74 RABO 0366 3053 52 t.n.v. Cvk Ichthuskerk

- ZEGEN gesproken amen

- Slotlied (buiten indien mogelijk): lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord.
In Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

*          *          *          *          *          *          *          *          *         

Behoefte aan contact met de dominee? Bel Peter Breure: 0634758990
Dinsdagavond 19.15 uur is er een avondgebed in de Ichthuskerk. Welkom.
 
 
Viering 8 november

Viering 8 november
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen op 8 november 

Voorganger: Mw. Heleen Bakker, Ermelo
Ouderling van dienst: Dhr. Harry Klein Obbink
Dienst 2 :  Mw. Els Water- van Galen
Organist:  Dhr. Frank Water

Voor de viering ontsteekt de voorganger enkele kaarsjes als een gebed voor iemand,
of het gedenken van een geliefde, of als een gebed om licht en kracht.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen

- Intochtslied: (voorzang) Psalm 103 vers 1 en 5

 - Stil gebed en ontsteken kaars (en lichtjes in de schaal)

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn! 
                       Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:  
V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER,
G.:       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.:       die trouw blijft tot in eeuwigheid
G.:       EN NIET IN DE STEEK LAAT WAT ZIJN HAND BEGON.       AMEN.
- Kyrië-gebed
- Gloria-lied: (voorzang): Psalm 103 vers 9

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Schriftlezing uit het Tweede Testament:  Mattheüs 25: 14-30
- Muziek

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

  digitaal collecteren:  
  DIACONIE:    NL80 RABO 0367 9429 92 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk      Doel: algemeen
  KERK:             NL74 RABO 0366 3053 52 t.n.v. CvK Ichthuskerk Doel: Pastoraat

- ZEGEN gesproken amen

- Slotlied (buiten indien mogelijk): samenzang Lied 838 O grote God vers 1, 2.

1. O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
    vervul ons hart, dat wij altijd, ons aan Uw liefde geven.
    Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein.
    Laat ons Uw woord bewaren, Uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede
    dan gaat wie aarzelt met ons voort wie afdwaalt met ons mede.
    Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan
    en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *
=> Dinsdagavond 19.15 uur is er een avondgebed in de Ichthuskerk. Welkom.

Zie voor nadere bijzonderheden ook: www.ichthuskerk-voorthuizen.nl
 
 
Viering 1 november (avondmaal)

Viering 1 november (avondmaal)
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  1 november 2020

7de zondag van de herfst

avondmaal


Voorganger: Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:
             Mw. Janna Monster-Smit
Dienst 2:  Mw. Els Water-van Galen
Organist:  Dhr. Piet de Vries

Voor de viering ontsteekt de voorganger enkele kaarsjes
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen

- Intochtslied: voorzang (Iona: John L. Bell en Graham Maule)

1. Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam?
    Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam?
    Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
    Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
    Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
    Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
    en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en 
                        Allen:               DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
                        V.: Onze hulp is in de Naam van de HEER
                        A.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
                        V.: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
                             en niet loslaat wat zijn hand begon,
                        A.: AMEN

- Kyrië-gebed
- Gloria-lied: voorzang: 150a vers 1 en 4
(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel

- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Mattheüs 25:1-13
- Muziek: we luisteren naar de muziek van lied 754:1 en 3

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed

- Digitaal collecteren:   ZIE BENEDEN.

DIENST VAN DE TAFEL – LIEFDE DELEN

Tafelgebed (gesproken Lied 403d)
            Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake bracht
            in een mensenkind, een broeder

   solo: (refr Lied 160b): Heer is Hij, Jezus Messias, tot glorie van God de Vader.

            Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde.
            Gij vult onze leegte met overvloed. Gij roept ons tot leven met nieuwe namen.

   solo: Heer is Hij, Jezus Messias, tot glorie van God de Vader.

            Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;
            met hen en met alles wat ademt van genade zingen wij hier:

   solo:  Heer is Hij, Jezus Messias, tot glorie van God de Vader.

            Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne,
            dit Licht in ons duister, dit brood uit de hemel,
            de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen,
            voorgoed zullen leven, en gekozen tot vrienden.

            Hij Licht uit Licht, woord van den beginne, Jezus Messias!
            Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël,
            de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.
            Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.
            Hij opent ons de ogen, is het Licht dat ons vooruit gaat.

            Hij heeft zich gegeven, verloren als graan gezaaid in de aarde,
            belofte van toekomst, Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht.
            Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.

    Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons.
    Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: zijn bloed voor ons.

            Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:
            hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.
            Hij, Lam van God, brood uit de hemel, Jezus Messias!

            Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd zijn lichaam,
            dat wij woning zijn voor U. Dat wij ranken van zijn hart zijn,
            vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen.

   solo: Heer is Hij, Jezus Messias, tot glorie van God de Vader.

- Onze Vader....

- Vredegroet
            Wensen we elkaar Gods vrede door elkaar aan te kijken.

- Nodiging
   V.: In de kerk vieren we samen de maaltijd van onze Heer.
        Avondmaal vieren, dat is brood op je tong en geurige wijn uit de beker,
        Dat is uitzien naar de nieuwe stad, waar de kinderen dansen en zingen.
        Als je daar naar verlangt, kom dan naar de maaltijd in vrede.

- Op het plein vervolgen we de viering onder begeleiding van lied 388

- Dankzegging na de maaltijd

- ZEGEN

- Slotlied: Psalm 98 vers 1 en 4
1. Zingt een nieuw lied voor God de Here, want Hij bracht wonderen tot stand.
    Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand.
    Zingt voor den Heer, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht
    voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

4. Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid.
    Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit.
    Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd,
    Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid.

*           *           *           *           *           *           *           *           *           *          
DIACONIE:        NL80 RABO 0367 9429 92 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:               NL74 RABO 0366 3053 52 t.n.v. CvK Ichthuskerk

*           *           *           *           *           *           *           *           *           *
=> Behoefte aan contact met de dominee? Bel Peter Breure: 0634758990

=> Dinsdagavond 19.15 uur is er een avondgebed in de Ichthuskerk. Welkom.

Zie voor nadere bijzonderheden ook: www.ichthuskerk-voorthuizen.nl

 
 
Viering 25 oktober

Viering 25 oktober
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  25 oktober 2020

6de zondag van de herfst
‘Ik hou van mij’

Voorganger:  Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:  
           Mw. Jellan Kasteel-Okma
Dienst 2:  Mw. Annemiek Panhuis
Lector:  Mw. Wilma van Gijssel-Goor
Organist:  Dhr. Hein van de Veen
Zang:  
     Mw. Caroline van Amerongen-van Tuijl

Voor de viering ontsteekt de voorganger enkele kaarsjes als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,of als een gebed om licht en kracht.

*           *           *           *           *           *           *           *           * 

- Orgelspel                   - Welkom en mededelingen

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied: voorzang  Lied 695: vers 1 en 5

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                       
         Voorganger: De Eeuwige zal bij u zijn.
         Allen:           DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
         V:      Onze hulp is in de Naam van de HEER
         A:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
         V:      Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon,
         A:      AMEN

- Kyrië-gebed
- Gloria-lied: voorzang:             Lied 790: vers 1 en 3
  (Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- We lezen uit het Tweede Testament: Mattheüs 22:34-46
- Muziek: we luisteren naar de muziek van Lied 1003

- Overweging   
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- In memoriam  Johanna Harmina de Roos – Waanders
                        Jan Willem van Essen

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- ZEGEN gezongen n.a.v. Psalm 1

- Slotlied: Lied 793 op het plein (melodie: Wat de toekomst brengen moge)

  1. Bron van liefde, licht en leven,
       voor elkaar zijn wij gemaakt,
       door Uw hand elkaar gegeven,
       door Uw vinger aangeraakt.
       Laat ons op Uw toekomst hopen,
       gaandeweg U tegemoet,
       dat wij samen lachend lopen,
       in Uw grote bruiloftsstoet.

   2. Bron van liefde, licht en leven,
       zon die hartverwarmend schijnt,
       woord van hogerhand gegeven,
       trouw en teder tot het eind.
       Al zou ons een vijand haten,
       al gaat zelfs de liefste heen,
       liefde zal ons nooit verlaten,
       Gij, Gij laat ons niet alleen.

   3. Bron van liefde, licht en leven,
       laat Uw vreugde in ons zijn,
       is de blijdschap weggebleven,
       liefde maakt van water wijn.
       Dat wij dan elkaar beminnen,
       zó dat zelfs de dood niet scheidt,
       niets kan liefde overwinnen,
       liefde heeft de eeuwigheid.

*           *           *           *           *           *           *           *           

Diaconie: Nederlands Bijbelgenootschap
Diaconie Ichthuskerk:  NL80 RABO 0367 9429 92

Kerk: algemeen
College van Kerkrentmeesters Ichthuskerk:  NL74 RABO 0366 3053 52

U kunt uw giften overmaken op bovenstaande rekeningen.
Hartelijk dank dat u op deze manier wilt bijdragen.

*           *           *           *           *           *           *           *       

Mededelingen:
Behoefte aan contact met de dominee? Bel gerust of mail Peter Breure: 06-34758990 of jpebreure@online.nl

Dinsdag  27 okt: 19.15 uur Avondgebed in de Ichthuskerk. Welkom!

Blijft u voor de actuele informatie onze website volgen:
www.ichthuskerk-voorthuizen.nl
 
 
Viering 18 oktober

Viering 18 oktober
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  18 oktober 2020

5e zondag van de herfst

Voorganger:                
           Diaken André van Aarle, ter Aar
Ouderling van dienst:
           Dhr. Harry Klein Obbink
Dienst 2:                    
           Mw. Jeannette Voskuyl
Pianist.
           Dhr. Harold Zijderveld

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.

*          *          *          *          *          *          *          *          *  

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
Welkom en mededelingen

Intochtslied: (voorzang): 280, 1 tot en met 4

Stil gebed en ontsteken kaars

Groet:
Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn!
Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
Bemoediging:
V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER,
            die liefde geeft
G.:       EN ONS NIET IN DE STEEK LAAT
V.:       die brood uitdeelt aan wie honger heeft.
G.:       MET HART EN ZIEL WILLEN WIJ HEM VOLGEN.
V.:       Gods liefde is voor jou en mij
G.:       EN ZIJN VREDE VOOR DE WERELD.

Kyrië-gebed
Gloria

(- Voor jong en oud)
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
 Gebed bij het openen van de Bijbel

 Schriftlezing uit het Eerste Testament:   Jesaja 5:1-7
 Muziek 
 Schriftlezing uit het Tweede Testament:            Filipenzenbrief 4:6-9
 Voorzang  Psalm 141: 1, 2, 6 en 9

Overweging       Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

ZEGEN gesproken amen

Bij goed weer zingen wij ons slotlied buiten op het kerkplein:                  Lied : 704

1. Dank, dank nu allen God                   2. Die eeuwig rijke God  
    met hart en mond en handen               moge ons reeds in dit leven 
    die grote dingen doet                         een vrij en vrolijk hart 
    hier en in alle landen                           en milde vrede geven. 
    die ons van kindsbeen aan                    Die uit genade ons  
    ja van de moederschoot                      behoudt te allen tijd  
    zijn vaderlijke hand                             is hier en overal  
    en trouwe liefde bood                         een helper die bevrijdt. 

3.  Lof, eer en prijs zij God
    die troont in ’t licht daar boven
    Hem, Vader, Zoon en Geest
    moet heel de schepping loven
    van Hem, de ene Heer
    gaf het verleden blijk
    het heden zingt zijn eer 
    de toekomst is zijn rijk

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          

1. Diaconie; Wereldvoedseldag ( voor info  zie nieuwsbrief)
  
   Diaconie Ichthuskerk
   NL 80 RABO 0367942992

2.Kerkrentmeesters; geluidsinstallatie
3. Deurcollecte: Kindernevendienst
  
   College van Kerkrentmeesters Ichthuskerk
   NL 74 RABO 0366305352

U kunt uw giften overmaken op bovenstaande rekeningen.
Hartelijk dank dat u op deze manier wilt bijdragen.

 
 
Viering 11 oktober 2020

Viering 11 oktober 2020
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                 
11 oktober 2020


4e zondag van de herfst


Voorganger:                      Ds. Jan Esveldt
Ouderling van dienst:          Mw. Janna Monster-Smit
Dienst 2:                          Mw. Els Water- van Galen
Lector:                             Mw. Edith Pijpers-Streefkerk
Organist:                          Mw. Annerose Korporaal
Zang:                               Dhr. Jaap van der Veer

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.

*           *           *           *           *           *           *           *           *

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied: voorzang: Psalm 122 : 1 en 2

- Stil gebed en ontsteken kaars

Groet:
v:         De Eeuwige zal bij u zijn!
g:         DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
Bemoediging:
v:         Onze hulp is in de Naam van de HEER,
            die liefde geeft
g:         EN ONS NIET IN DE STEEK LAAT
v:         die brood uitdeelt aan wie honger heeft.
g:         MET HART EN ZIEL WILLEN WIJ HEM VOLGEN.
v:         Gods liefde is voor jou en mij
g:         EN ZIJN VREDE VOOR DE WERELD.

Kyrië-gebed

 Gloria-lied: voorzang:              Lied 305 : 1, 2 en 3
(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel
- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Jesaja 25 : 1 t/m 9
- Lied 747 - instrumentaal

Overweging       Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

ZEGEN gesproken amen

Bij goed weer zingen wij ons slotlied buiten op het kerkplein.
Lied 416  1 t/m 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

*           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *

Blijft u voor de actuele informatie onze website volgen
wwww.ichthuskerk-voorthuizen.nlInham Nieuwsbrief, 22 mei 2020 1. Diaconie; Bloemnfonds
  
   Diaconie Ichthuskerk
   NL80  RABO 0367 9429 92

2.Kerkrentmeesters; Eredienst en kerkmuziek
  
   College van Kerkrentmeesters Ichthuskerk
   NL74 RABO 0366 3053 52


U kunt uw giften overmaken op bovenstaande rekeningen.
Hartelijk dank dat u op deze manier wilt bijdragen.

 
 
Taizéviering op 4 oktober 2020 om 19.00 uur Taizéviering op 4 oktober 2020 om 19.00 uur

Thema: Vernieuw het aangezicht van de aarde
Een meditatieve viering met veel ruimte voor liederen, gebeden en stilte.
Een kleine groep zangers, die de liederen meerstemmig uitvoert,
zal hieraan medewerking verlenen.

Plaats: Gereformeerde Kerk
tijd: 19.00 uur

WELOM!

Als je de dienst wilt bijwonen, moet je je daarvoor aanmelden. Dit kan door een e-mail te sturen naar reserveren@gk-voorthuizen.nl. Tot uiterlijk zaterdag 3 oktober 12:00 uur kun je je aanmelden voor de dienst. Zet in de mail de namen van de aanwezigen en welke zondag(en) je aanwezig wilt zijn. Je wordt ingedeeld en krijgt per mail bericht als je bij een dienst aanwezig kunt zijn.
Als er te veel aanmeldingen zijn wordt er geloot.' Zie ook de link:
https://www.gk-voorthuizen.nl/gkv/kerkdiensten-in-anderhalve-meter-samenleving
 
 
Viering 27 september 2020 Viering 27 september 2020
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen            27 september 2020

Voorganger:                              Dhr. Gijs Bleijenberg                
Ouderling van dienst:                 Mw. Janna Monster-Smit
Dienst 2:                                   Dhr. Harry Klein Obbink
Organist:                                  Dhr. Frank Water

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt. Thuis kunt u dat ook doen

*           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- welkom en mededelingen
- Intochtslied: Lied  216:1 (Dit is een morgen)

- Stil gebed en ontsteken kaars (en lichtjes in de schaal)

- Groet:
v:         De Eeuwige zal bij u zijn!
g:         DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!

- Bemoediging:
v:         Onze hulp is in de Naam van de HEER,
g:         DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:         die trouw blijft tot in eeuwigheid
g:         EN NIET IN DE STEEK LAAT
            WAT ZIJN HAND BEGON.            AMEN.

- Kyrië-gebed

- Gloria-lied: voorzang: Lied 305: 1, 2 en 3 (Alle eer en alle glorie)

(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel

- Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 28:16-31
- Muziek: Lied 866: 1 en 2 (Zolang als ik op aarde leven zal)

- Overweging    - Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: samenzang: Lied 747: vers 1 (Eens komt de grote zomer)

- ZEGENBEDE gesproken amen

Mededelingen:

De diaconie-collecte van deze zondag is bestemd voor het vredeswerk:

Vrede verbindt verschil
De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te helpen hun trauma’s te verwerken.
Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren.
PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen.
Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte


Aanstaande dinsdagavond 29 september:
19.15 – 19.40 uur: Avondgebed in de Ichthuskerk
Psalmlezing, enkele liederen, lichtjes aansteken, gebeden, stilte:
Welkom!
 
 
Handleiding starten geluids- en/of beeldopname Handleiding starten geluids- en/of beeldopname
Van iedere viering zijn er twee bestanden. Het ene bestand produceert zowel beeld als geluid; het andere alleen geluid.
Om beeld en geluid te zien en te horen, klik op de bij die viering opgenomen link.
Voor de weergave van alleen geluid volgt u onderstaande procedure.
  • Ga naar het  icoon van b.v. google. Indien ihet coon in de taakbalk onder in het scherm staat (1x klikken). Als het icoon op het bureaublad staat (2x klikken).
  • Typ in het zoekvak KERKDIENST GEMIST; daarna ENTER
  • Klik in volgende scherm opnieuw op kerkdienstgemist.nl.
  • Er verschijnt een scherm met VIND UW KERK.
  • Typ in zoekvenster VOORTHUIZEN, daarna ENTER
  • In het volgende scherm op ICHTHUSKERK klikken
  • In volgende scherm op het AUDIO-icoon  van de gewenste uitzending klikken
  • In het volgende scherm op driehoek klikken
  • Nu start de geluidsopname
 
Viering 6 september Viering 6 september
Zondag 6 september: Twaalfde zondag van de zomer. Voorganger is ds. Peter Breure, ouderling is Jellan Kasteel. Het orgel en de piano worden bespeeld door Frank Water. Leenert Hissink is koster, Daaf Fiege zorgt voor deeluidsopname en Renske Breure filmt.

Link naar de viering: https://youtu.be/wuYT-b0Ncd8
 
Viering 6 september

Viering 6 september
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen
op de 12de  zondag van de zomer, 6 september 2020
Avondmaal

Voorganger:                             Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:                 Mw. Metha van de Biezen
Organist:                                  Dhr. Frank Water
Solisten:                                   Dhr. Arjan van Waay en Mw. Margreet Osinga

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *        *          *

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied: Lied 216:1  (allen)
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

- Stil gebed en kaars ontsteken

- Groet:
Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn!
Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER, die liefde geeft
G.:       EN ONS NIET IN DE STEEK LAAT
V.:       die brood uitdeelt aan wie honger heeft.
G.:       MET HART EN ZIEL WILLEN WIJ HEM VOLGEN.
V.:       Gods liefde is voor jou en mij
G.:       EN ZIJN VREDE VOOR DE WERELD.

- Kyriëgebed (met Lied 368g door voorganger)

- Gloria: Lied 119a:1(solo)
Uw woord omvat mijn leven en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond en vult met louter leven
de woorden in mijn mond

- aandacht voor de kinderen
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed voor het lezen
- We lezen uit het Tweede Testament: Matteüs 18:15-20

- Lied 800: 1 en 3 (solo)
Wat zou ik zonder U geweest zijn, hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn, en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde. Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden die werkelijk wist van mijn verdriet?

Maar Christus gaf mij taal en teken en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken, het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid waar twee of drie vergaderd zijn.

- Overweging - - muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, (muziek van: Niet verdeeld maar samen, niet met wapens maar met woorden,
   niet met haat maar met liefde)  stil gebed


DIENST VAN DE TAFEL – LIEFDE DELEN
- Tafellied: 377:1 (solo)
Zoals ik ben, kom ik nabij, met niets in handen, dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij – O Lam van God, ik kom.

Tafelgebed (gesproken Lied 403d)

Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake bracht
in een mensenkind, een broeder

G.:       GIJ, LOUTER LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U!

Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde. Gij vult onze leegte met overvloed. Gij roept ons tot leven met nieuwe namen.

G.:       GIJ, LOUTER LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U!

- Tafellied: 377:4  (solo)
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht verwarmt Gij mij - O Lam van God, ik kom

Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;
met hen en met alles wat ademt van genade zeggen wij hier:

G.:       GIJ, LOUTER LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U!

Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne, dit Licht in ons duister, dit brood uit de hemel, de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen, voorgoed zullen leven, en gekozen tot vrienden.

G.:       HIJ LICHT UIT LICHT, WOORD VAN DEN BEGINNE, JEZUS MESSIAS!

Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. Hij opent ons de ogen, is het Licht dat ons vooruit gaat.

- Tafellied: 377:5 (solo)
Zoals ik ben, in U te zijn en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – o Lam van God, ik kom.

Hij heeft zich gegeven, verloren als graan gezaaid in de aarde, belofte van toekomst, Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.

Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons. Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: zijn bloed voor ons.

Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.

G.:       HIJ, LAM VAN GOD, BROOD UIT DE HEMEL, JEZUS MESSIAS!

Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, dat wij woning zijn voor U. Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen.

G.:       GIJ, LOUTER LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U!

- Onze Vader

Vredegroet:   Wensen we elkaar Gods vrede door elkaar aan te kijken.

Nodiging
V.: In de kerk vieren we samen de maaltijd van onze Heer.
     Avondmaal vieren, dat is brood op je tong en geurige wijn uit de beker,
     Dat is uitzien naar de nieuwe stad, waar de kinderen dansen en zingen.
     Als je daar naar verlangt, kom dan naar de maaltijd in vrede.

Op het plein vervolgen we de viering

- Dankzegging na de maaltijd

- Slotlied (op het plein): 838:2

Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

- ZEGEN

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

MEDEDELINGEN:

Volgende week STARTZONDAG bij familie Wouters, Prinsenweg 30
(Hoeve Oud Meerveld) 10 uur, voor jong en oud. Zelf stoeltjes meenemen.

Dinsdag is er avondgebed in de kerk om 19.15 uur.

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl
 
 
Viering 30 augustus Viering 30 augustus
Zondag 30 augustus Elfde zondag van de zomer

Voorganger is ds. Peter Breure, ouderling is Annemiek Panhuis, diaken is Janna Monster en het orgel wordt bespeeld door Frank Water. Daaf Fiege is koster en Renske Breure filmt.

Link naar de viering:

https://youtu.be/Id4WikMP8YY
 
Viering 30 augustus Viering 30 augustus
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  30 augustus 2020

11de zondag van de zomer

Voorganger:                     Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:        Mw. Annemiek Panhuis
Diaken van dienst             Mw. Janna Monster-Smit
Organist:                          Dhr. Frank Water
Voorzang:                        Mw. Marie Fiege-van Tuyl

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*          *          *          *          *          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied (allen): Lied 280: vers 1

De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord van God geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en 
                        Allen:               DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER
A.:       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
            en niet loslaat wat zijn hand begon,
A.:       AMEN

- Kyrië-gebed (met Lied 368g door voorganger)
‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’

- Gloria-lied:     Voorzang: Lied 704: vers 1

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Mattheüs 17:1-9
- Lied: Voorzang: 543: vers 1 - Gij zijt in glans verschenen

Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen, ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen door ons U aangedaan,
Gij blijft in glans verschijnen, ziet ons in glorie aan.

- Overweging
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- In memoriam Mevr. Toos Dun
- In memoriam Dhr. Jan Gaasbeek
-Muziek (Psalm 42)

- Dankgebed en voorbeden (orgelspel: Lied 417), stil gebed, Onze Vader

            (Tekst Lied 417 vertaald: Vrede laat Ik jullie na
                                               Mijn vrede geef ik jullie
                                               Laat jullie hart niet ongerust zijn)

- Slotlied: Voorzang: Straks bijeen (Tekst: Gert landman)

1. Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
   Straks bijeen, het verdriet van de baan.
   Weer bijeen, zonder afstand te houden,
   opgetogen: de morgen breekt aan.

2. Samen zullen we danken en zingen.
   Samen breken we brood, delen wijn.
   Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
   een gebaar dat bijzonder zal zijn.

3. En we steunen elkaar en beloven,
   na het leed dat we hebben doorstaan,
   dat wij zien wat het nieuwe betekent
   en daar zinvol mee om zullen gaan.

4. Dat wij dieper verstaan onze roeping:
   om uit liefde voor God, in geloof
   moeder aarde te dienen, te hoeden;
   elke dag, heel ons leven, vol hoop.

- ZEGEN beaamd met samenzang: Lied 425

Vervuld van uw zegen, gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

*           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *

Vanaf dinsdag begint weer het wekelijkse AVONDGEBED. U bent welkom om 19.15 uur. We volgen een vaste liturgie. Mocht u denken, het lijkt me mooi om een keer te gaan, bel of app dan even met Ds Peter Breure i.v.m. het aantal mensen.
telefoon: 0342-472786 – mobiel: 06-34758990
 
 
Viering 23 augustus Viering 23 augustus
Zondag 23 augustus Tiende zondag van de zomer

Voorganger is ds. Peter Breure, ouderling is Daaf Fiege en het orgel wordt bespeeld door Piet de Vries. Dick Doest is koster en Daniël Breure filmt.

Link naar de viering:
https://youtu.be/x2BP23Y_VBs
 
Viering 23 augustus

Viering 23 augustus
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                 
23 augustus 2020

10de zondag van de zomer

Voorganger:                     Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:        Dhr. Daaf Fiege
Organist:                          Dhr. Piet de Vries

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*           *           *           *           *           *           *           *          

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied: Lied 827:1

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                       
De Eeuwige zal bij u zijn en  U BEWAREN!
Onze hulp is in de Naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begon,
AMEN

- Kyrië-gebed (met Lied 368g)

- Gloria-lied: Lied 305:1

(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel: (Muziek: lied 833)

- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Genesis 39:17-40:8

- Muziek: Lied 816:1,2,4

- Overweging   
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden (met Lied 417), stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Trek je stoute schoenen aan! (Keiland, Tekst: Joyce Schoon)
 (Tekst: Joyce Schoon, M:Chassidische traditional)
 
- ZEGEN (woorden van lied 821)

*           *           *           *           *           *           *           *     

Zie voor nadere bijzonderheden ook: www.ichthuskerk-voorthuizen.nl

 
 
Viering 16 augustus Viering 16 augustus
Zondag 16 augustus Negende zondag van de zomer

Voorganger is dhr Roel van Riezen (De Glind), ouderling is Annemiek Panhuis en het orgel en de piano worden bespeeld door Annerose Korporaal-Moser, Herman Palsgraaf is koster en Daniël Breure filmt.

Link naar de viering:
https://youtu.be/jbKJRBKxlmg

Psalm 103:7
Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
 
 
Viering 16 augustus Viering 16 augustus
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk – 16 augustus 2020

Voorganger:                 Dhr. Roel van Riezen
Ouderling van dienst      Mw. Annemiek Panhuis
Organist:                      Mw. Annerose Korporaal

Voor of na de viering kunt u thuis een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*        *        *        *        *        *        *        *        *

- Lofprijzing: Psalm 103 e: Bless the Lord, my soul

- Stil gebed en aansteken paaskaars

- Votum en groet

- Lezing:  Mattheus 15 vers 21-28 uit de herziene Statenvertaling

- Overdenking

- Psalm 103 vers 7 (liedboek)

- Gebeden (danken, voorbede, stil gebed, Onze Vader)

- Zegen met het zingen van Lied 416 vers 4: Ga met God en Hij zal met je zijn.

 
 
Viering 9 augustus Viering 9 augustus
Voorganger is da Monica Schwarz, ouderling is Daaf Fiege en het orgel en de piano worden bespeeld door Hein van de Veen, Herman Palsgraaf is koster en Daniël Breure filmt.

Link naar de viering:
https://youtu.be/EzzyMhPCwDU

Lied 816:2

Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.


 
 
Viering 9 augustus Viering 9 augustus
zondag 9 augustus Ichthuskerk Voorthuizen   thema: MUREN
Voorganger:         Da. Monica M. Schwarz
Ouderling:            Dhr. Daaf Fiege
Organist:              Hein van de Veen

voor de organist:
ik zou het graag zo willen doen: bij de geel gemaakte liederen zou ik het fijn vinden als
- je eerst een couplet speelt, met een uitkomende melodie, zodat de mensen de melodie herkennen, dan
- je vervolgens zacht verder speelt terwijl ik de tekst van het couplet lees
- je vervolgens weer luider een naspel speelt.
Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel en dat het haalbaar is ..

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- openingslied: lied 274: 1

- stil gebed en ontsteken paaskaars

- bij de brandende kaars een tekst uit lied 819, een mooie zegen voor het huis waar wij wonen,
        voor die muren waarin wij veilig zijn
        en waar wij nu de verbondenheid met elkaar van de Ichthusgemeente en met de Eeuwige ervaren
         
          Vrede voor dit huis met lichtdoorschenen muren,
          beschutting voor de wingerd de zwaluw bouwt haar nest.
         
          Vrede voor dit huis, voor wie er wonen liefde,
          dat wij de warmte delen en God het licht behoedt

- Kyrië en gloria: lied 274: 2 en 3

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- gebed voor het lezen, met een lied uit het gezangboek Oud katholieke kerk

v:         Beziel mij, adem Gods - vul mij met leven weer
o:         dat ik bemin wat Gij bemint - en leef uw wil, o Heer.
v:         Beziel mij, adem Gods - tot mijn hart zuiver is
o:         en ik met U één wil slechts wil - in licht en duisternis.
v:         Beziel mij, adem Gods - tot ik de uwe ben
o:         en in het aardse leven zelf - uw vuur, uw geestkracht ken.
v en o:  Amen.

- we lezen korte fragmenten over het thema ‘muur’

- muziek: lied 816: 2

- overdenking

- muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- gebeden, afgesloten met een bewerking van het Onze Vader:

          Onze Vader, ver weg en toch nabij,
          laat Uw Naam niet slechts een klank zijn,
          uw koninkrijk niet alleen een onbereikbare droom,
          laat uw wil niet blijven steken in goede bedoelingen.
          Geef ons brood om te delen.
          Laat onze schuld ons niet verlammen,
          maar geef ons moed, dat wij elkaar van schuld bevrijden.
          Wijs ons de weg, voorbij de valkuilen van ons hart,
          opdat wij uw droom waarmaken. Amen.

- slotlied: lied 657: 3

- tekst tot besluit, met de woorden van lied 783: 3

          Voor mij is geluk om vrede te maken.
          De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt.
          Voor mij is geluk de ruzies te staken,
          om muren te slechten, stoppen met strijd.
          Om liefde te geven, nu en altijd.

- zegen:

voorganger:      Vandaag en alle dagen van ons leven
            allen:               IN ONS HART EN IN ONS HUIS
            v:                     de zegen van God.
            a:                     IN ONS KOMEN IN ONS GAAN
            v:                     de vrede van God
            a:                     IN ONS LEVEN, OP ONZE ZOEKTOCHT
            v:                     de liefde van God

 
 
Viering 2 augustus Viering 2 augustus
Zondag 2 augustus Zevende zondag van de zomer

Voorganger is pastor André van Aarle, ouderling is Jellan Kasteel-Okma en het orgel en de piano worden bespeeld door Frank Water, Herman Palsgraaf is koster en Daniël Breure filmt.

Link naar de viering:
https://youtu.be/cJ-ym8wSo4k

Psalm 149:1   
Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang de Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

 
 
Viering 2 augustus Viering 2 augustus
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen

7e zondag van de zomer, 2 augustus 2020

Niets kan ons scheiden

Voorganger:                      Pastor André van Aarle
Ouderling van dienst:                   Mw. Jellan Kasteel-Okma
Organist:                         Dhr. Frank Water

Voor of na de viering kunt u thuis een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*        *        *        *        *        *        *        *        *        *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied: 450 – Verblijd u in de Heer te allen tijd
- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:        Voorganger: De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.

- Korte inleiding

- Bemoediging:      v:       Onze hulp is in de Naam van de Ene die hemel en aarde gemaakt heeft
                                     Die trouw blijft, telkens weer en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat:
                                     een wereld waar liefde woont. AMEN.

- Kyrië-gebed
- Glorialied: 304 – Zing van de Vader in den beginne

(aandacht voor de kinderen)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- We lezen uit het Tweede Testament: Romeinen 8:35-39

- Lied 641 vers 1 en 3 – Jezus leeft en ik met hem

- Overweging 
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: 149 vers 1 – Halleluja! Laat opgetogen

ZEGEN
 
 
Viering 26 juli Viering 26 juli
Zondag 26 juli Vijfde zondag van de zomer

Voorganger is Siebe Hiemstra, ouderling is Daaf Fiege en het orgel en de piano worden bespeeld door Piet de Vries, Herman Palsgraaf is koster en Daniël Breure filmt.

Link naar de viering: 
https://youtu.be/rgppv41SMkk

Lied 285:
Het licht is ons voorgegaan
en straalt als een lopend vuur.
Het wijst ons de weg hoe wij
in vrede kunnen gaan.
           
Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.

 
 
Viering 26 juli Viering 26 juli
ZONDAGSE VIERING

NB.    Helaas is het geluid van deze viering niet optimaal,
         vanwege een technische storing en hevige regenval tijdens de opname

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen

6e zondag van de zomer, 26 juli 2020

Voorganger:                     Ds. Siebe H. Hiemstra
Ouderling van dienst:        Dhr. Daaf Fiege
Organist:                       Dhr. Piet de Vries

Voor of na de viering kunt u thuis een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*        *        *        *        *        *        *        *        *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied:    285 – Het licht is ons voorgegaan

- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet en bemoediging:
Voorganger:          De Eeuwige zal bij u zijn
Ouderling:             De Eeuwige zal u bewaren!
         V.:                        Onze hulp is in de Naam van de Ene
         O.:                        die hemel en aarde gemaakt heeft,
         V.:                        die trouw blijft en ons helpt te worden zoals we bedoeld zijn.
         O.:                        Dat we groeien naar uw rijk van vrede: het koninkrijk van de hemel.  Amen

- Inleiding op het thema

- Kyrië-gebed
- Glorialied: 241 vers 1     - Gij die mijn liefste kleinood zijt

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed om Licht van Gods Geest

- We lezen uit de bijbel: Matteüs 13: 44-50

- Lied 1014 – Geef vrede door van hand tot hand

- Overweging 
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Zegen

- Slotlied: 422 – Laat de woorden die we hoorden

 
 
Viering 19 juli Viering 19 juli
Zondag 19 juli Vijfde zondag van de zomer
Voorganger is ds Peter Breure, ouderling is Annemiek Panhuis en het orgel wordt bespeeld door Annerose Korporaal, Herman Palsgraaf is koster is koster en Daniël Breure filmt.
Vandaag een viering met als thema Ruth: Bijbelverhalen top 10.

Link naar de viering:
https://youtu.be/wvRGtEqlFQo

De kindernevendienst heeft zomerstop. Er is wel een link in de nieuwsbrief.
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:          NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 19 juli

Viering 19 juli
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen      

19 juli 2020

Ruth

Bijbelverhalentop10

Voorganger:          Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:
                  Mw. Annemiek Panhuis
Organist:                
        Mw. Annerose Korporaal-Moser

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*          *          *          *          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: lied 8a:1,3,6

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                        De Eeuwige zal bij u zijn en  U BEWAREN!
Onze hulp is in de Naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begon,
AMEN

- Kyrië-gebed Psalm 77:1,6

- Gloria-lied: Psalm 75:1

(- Voor jong en oud)
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel: (Muziek: niet verdeeld maar samen)

- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Ruth 1

- Muziek: Lied 849

- Overweging   
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden (Lied 417), stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Lied 423

- ZEGEN
 
 
Viering 12 juli Viering 12 juli
Zondag 12 juli Derde zondag van de zomer - Overstapviering
Voorganger is ds Peter Breure, ouderling is Hary Klein Obbink en het orgel en de piano worden bespeeld door Piet de Vries, Daaf Fiege is koster en Daniël Breure filmt. Vandaag vieren we de overstap van groep 8 kinderen.
Link naar de viering:
https://youtu.be/JYX3v93UcPg
De kindernevendienst heeft zomerstop. Er is wel een link in de nieuwsbrief.
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:          NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 12 juli

Viering 12 juli
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                 
12 juli 2020

Overstapviering

Leef je dromen!

Mark, Jitske, Sietze, Rinske, Hildegard, Sanne en Loes

Voorganger:                 Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:  
                        Dhr. Harry Klein Obbink
Organist:                     Dhr. Piet de Vries

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*          *          *          *          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: lied 216:1,2,3

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:  De Eeuwige zal bij u zijn en  U BEWAREN!
Onze hulp is in de Naam van de HEER     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft tot in eeuwigheid  en niet loslaat wat zijn hand begon,
AMEN

STAP 1 Het vertrek
- wat neem je mee van de afgelopen jaren
- waar droom je van: dromen van de kinderen

STAP 2 Achterlaten
- Kyrië-gebed: Muziek: Miley Cyrus- The Climb
- Gloria-lied: lied 218:1,4 en 5

STAP 3 In de spiegel
- Gebed bij het openen van de Bijbel
- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Jona 2

- Lied 150a:1

- Overweging   
- Muziek

STAP 4 Op de weg terug

- wensen van de ouders
- beelden van de zegen

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

STAP 5 Terug
- Slotlied: lied 423

- ZEGEN
Ik wens jou…

 
 
Viering 5 juli

Viering 5 juli
De kindernevendienst heeft zomerstop.
Zondag 5 juli Tweede zondag van de zomer
Voorganger is ds Joost Sijl, ouderling is Janna Monster-Smit en het orgel en de piano worden bespeeld door Piet de Vries, Daaf Fiege is koster en Daniël Breure filmt.
Link naar de viering:
https://youtu.be/R-K7SeQ0mX4
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:          NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 5 juli

Viering 5 juli
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  5 juli 2020
3e zondag van de zomer

Voorganger:                      Ds. Joost Sijl
Ouderling van dienst:          Mw. Janna Monster-Smit
Organist:                          Dhr. Piet de Vries

Voor of na de viering kunt u thuis een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*      *      *      *      *      *      *      *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN


- Intochtslied: 210: 1 en 3  ”God van hemel zee en aarde”

- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:
Voorganger:      De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.
- Bemoediging:
V.:           Onze hulp is in de Naam van de Ene
               die hemel en aarde gemaakt heeft
               Die trouw blijft, telkens weer
               en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat:
               een wereld waar liefde woont. AMEN.

- Kyriëgebed

- Glorialied: 885 1 en 2 “Groot is uw trouw o Heer”

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- Lezing:       Marcus 5:22-43

- Lied 179: 1,2,3 “Meisje sta op, want je slaapt niet meer”

- Meditatie

- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: 837: 1, 4   “Iedereen zoekt U, jong of oud”

ZEGEN
 
 
Viering 28 juni Viering 28 juni
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Metha van der Biezen en het orgel en de piano worden bespeeld door Hein van de Veen, Daaf Fiege is koster en Daniël Breure filmt.
Link naar de viering:
https://youtu.be/4jAxIikrz3M

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure.
Link: https://youtu.be/4Fu5b5-G5JM
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:         L80RABO0367942992           t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:               NL74RABO0366305352         t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
Zondag 28 juni Eerste zondag van de zomer
 
 
Viering 28 juni

Viering 28 juni
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk
te Voorthuizen
op  28 juni 2020

Oude vragen, nieuwe antwoorden

Waarom zou ik eigenlijk naar de kerk gaan?
Wat missen we eigenlijk zo?

Voorganger:
Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: 
Mw. Metha van der Biezen
Organist:
Dhr. Hein van de Veen

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

  

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: lied 975

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                       
De Eeuwige zal bij u zijn en u bewaren!
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begon,
AMEN

- Kyrië-gebed 137b (onder de tekst)

- Gloria-lied: Psalm 133

(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- Schriftlezing uit het Tweede Testament:           Hebreeën 10:24-25
                                   Romeinen 12:4-5
                                   Matteus 18:20
- Schriftlezing uit het Eerste Testament:  Genesis 1 :1-5

- Muziek: lied 981 (schoollied van de maand)

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Lied 993

- ZEGEN
 
 
Viering 21 juni Viering 21 juni
Zondag 21 juni Eerste zondag van de zomer
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Metha van der Biezen en het orgel en de piano worden bespeeld door Hein van de Veen, Daaf Fiege is koster en Daniël Breure filmt.

Link naar de viering:
https://youtu.be/8r5Bzx-PT5I

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure.
Link: https://youtu.be/UIa2QAHReqI

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:       NL80RABO0367942992             t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:              NL74RABO0366305352            t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 21 juni

Viering 21 juni
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen
op 21 juni 2020

Jozefs dromen

Bijbelverhalentop 10


Voorganger:       Ds. Peter Breure
Ouderling van
dienst:               Mw. Metha van de Biezen
Organist:           Dhr. Hein van de Veen

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: lied 1000

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                       
De Eeuwige zal bij u zijn en u bewaren!
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begon,
AMEN

- Kyrië-gebed    Kyrie 12 Taizé

- Gloria-lied: Lied 921  -   Christe Lux Mundi
Christus, licht der wereld, wie U volgt zal het licht des levens hebben

(- Voor jong en oud)
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Genesis 37: 1-11 en 18-20  en 45:1-5

- Muziek: Lied 166a

- Overweging   
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Lied 422

- ZEGEN

 
 
Viering 14 juni Viering 14 juni
Zondag 14 juni
Voorgangers zijn Peter Breure en Kees Posthumus (theoloog en verhalenverteller), ouderling is Janneke Kok-van Westreenen en het orgel en de piano worden bespeeld door Frank Water, Dik Doest is koster en Daniël Breure filmt.

Link naar de viering:
https://youtu.be/ukrspvfGSlY
Deze week geen kindernevendienst, de verhalen van Kees spreken alle leeftijden aan! Kijk maar!

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:            NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                  NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 14 juni Viering 14 juni
*           *           *           *           *           *           *           *      *

Orgelspel
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
Bemoediging en groet

Zingen:  De vreugde voert ons naar dit huis (Lied 280)

Bidden, drempelgebed
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

Bijbellezing 1, Genesis 2, 1 - 4
Verhaal 1, De eerste dans
Zingen: Lied 839, De Heer van de dans

///

Bijbellezing 2, Exodus 9, 27 – 34
Verhaal 2, De krekel en de schildpad
Zingen: Lied 833, Neem mij aan zoals ik ben

///

Bijbellezing 3, Lucas 8, 49 – 56
Verhaal 3, Het dochtertje van Jairus
Zingen: Lied 630, Sta op, een morgen ongedacht

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN
Voorbeden

Slotlied: Ga met God (Lied 416)

De zegen mee
 
 
Viering 7 juni Viering 7 juni
Zondag 7 juni zondag Trinitatis
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Janneke Kok-van Westreenen en het orgel en de piano worden bespeeld door Annerose Korporaal-Moser Dik Doest is koster en Daniël Breure filmt.
Link naar de viering:
https://youtu.be/XlJBmT19auI

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure.
Link: https://youtu.be/RsR3SU1vNVA
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:         NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
 
 
Viering 7 juni

Viering 7 juni
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  7 juni 2020
Trinitatis

Voorganger:                      Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:          Mw. Janneke Kok-van Westreenen
Organist:                          Mw. Annerose Korporaal

Voor of na de viering kunt u thuis een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*          *          *          *          *          *          *          *        

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: lied 275:1,4,5

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en  U BEWAREN!
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die dichtbij ons wil zijn, als in een wolk,
en ons wil verwarmen als een vuur in de nacht,
die Zijn Geest aan ons gegeven heeft
en ons weer op weg zet.
KOM MET UW GEEST EN ZET ONS IN VUUR EN VLAM
OM UW LIEFDE DOOR TE GEVEN AAN DE WERELD.
Gods adem blaast ons leven in,
DE LEVENSADEM WAARUIT WE ZIJN ONTSTAAN.
amen.
- Drempelgebed: lied 707

- Kyrië-gebed

- Gloria-lied: Lied 704

(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Matteüs 28:16-20

- Muziek: Psalm 150

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Lied 675
- ZEGEN
 
 
Viering 7 juni Viering 7 juni
Zondag 7 juni is Zondag Trinitatis. 

We bekijken het schilderij dat het Rijksmuseum deze week cadeau kreeg. Daarnaast lezen we het zendingsbevel in Matteus 28. Hoe gaan wij de wereld in deze dagen? Een vraag om rustig over na te denken.

Lied 675:
Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan
Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan
Halleluja

Zieken:

Koffie 7 juni ZOOM:
Zondag 7 juni doen we weer een koffiemoment met ZOOM. 
U vindt de link op de digitale nieuwsbrief van 7 juni.

Samen wandelen, Emmauswandeling:
Kunnen we al weer wat? En wat dan? Samen wandelen kan op 1,5 meter. We gaan in tweetallen wandelen met groep van max 10 personen. Vragen van het leven en wijsheid uit de bijbel en vooral ontmoeten. Geef je op bij Peter: 0634758990.
Nu staan drie data geplans: 11 juni 19.15 uur-20.30 uur en vrijdag 19 juni 10-11.15 uur en maandag 22 juni 20-21.15 uur

Kaartje:
Mw. G. Koetsier-Mesland, Budkestraat 21, 3781 BX
Fam. P. Kloezeman-Wilbrink, Kamphuisstraat 28, 3781 CA
 
 
Viering 31 mei (Pinksteren) Viering 31 mei (Pinksteren)
Zondag 31 mei Pinksteren
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Janneke Kok-van Westreenen en het orgel en de piano worden bespeeld door Frank Water. Dik Doest is koster en Daniël Breure filmt.
Link naar de viering:
https://youtu.be/vBdFps8HOyY
De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/kGUnTiKLC2c
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:                                        NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                                                   NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
 
 
Viering 31 mei (Pinksteren)

Viering 31 mei (Pinksteren)
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  31 mei 2020
Pinksteren

Gods Geest die je overkomt…

Voorganger:                      Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:          Mw. Annemiek Panhuis
Organist:                          Dhr. Frank Water

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.
*           *           *           *           *           *           *           *          

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: 1016

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en  U BEWAREN!
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die dichtbij ons wil zijn, als in een wolk,
en ons wil verwarmen als een vuur in de nacht,
die Zijn Geest aan ons gegeven heeft
en ons weer op weg zet.
KOM MET UW GEEST
EN ZET ONS IN VUUR EN VLAM
OM UW LIEFDE DOOR TE GEVEN AAN DE WERELD.
Gods adem blaast ons leven in,
DE LEVENSADEM WAARUIT WE ZIJN ONTSTAAN. amen.

- Drempelgebed: lied 283:1

- Kyrië-gebed

- Gloria-lied: Lied 701

- Voor jong en oud
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Exodus 24

- Muziek: Psalm 87

- Overweging   

- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN
- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Inzameling van de gaven

- Slotlied: Psalm 150a
- ZEGEN: (uit Iona)
De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou
De vrede van rivieren en de zeeën moge die zijn met jou.
Diepe vrede kome over jou
Gods vrede groeie in jou!

*           *           *           *           *           *           *           *           *            
Zie voor nadere bijzonderheden ook: www.ichthuskerk-voorthuizen.nl
 
 
Viering 24 mei Viering 24 mei
Zondag 24 mei 7de zondag van Pasen
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Daaf Fiege en het orgel en de piano worden bespeeld door Annerose Korporaal-Moser. Dik Doest is koster en Daniël Breure filmt.
Link naar de viering:
https://youtu.be/LWPNZKxwBFI
De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/D2VY4Sd7gis

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:              NL80RABO0367942992          t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                    NL74RABO0366305352          t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 24 mei

Viering 24 mei
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen           7e zondag van Pasen

24 mei 2020

Jeremia

Voorganger:              Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:  Dhr. Daaf Fiege
Organist:                  Mw. Annerose Korporaal-Moser
                                      

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.
(Normaal is die ruimte achterin de kerk, neem nu thuis die ruimte)

*          *          *         *          *          *          *          *          * 

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN


- Intochtslied:                Lied 216
- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:
Voorganger:          De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.

- Bemoediging:      v:       Onze hulp is in de Naam van de Ene
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft, telkens weer
en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat:
een wereld waar liefde woont. AMEN.
- Kyrië-gebed
- Glorialied: lied 667

-aandacht voor de kinderen

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- We lezen uit het Eerste Testament: Jeremia 26:1-9

- We zingen:          Lied 831

- Overweging 
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: lied 416

ZEGEN
*          *          *          *          *          *          *          * 

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl

www.ichthuskerk-voorthuizen.nl  Facebookpagina: Ichthuskerk Voorthuizen

 
 
Viering 24 mei, Psalm24 Viering 24 mei, Psalm24
Zondag 24 mei is de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. We leven toe naar de komst van Gods Geest. Van een beetje nieuwe adem.

Op deze zondag kijken we weer even naar onze bijbelverhalentop10. De verhalen die meer dan één keer gekozen zijn hebben we al besproken. Nu vullen we de tien aan met verhalen die een beetje vreemd zijn, heel onbekend of die een hele speciale herinnering oproepen. Sonja Hemelaar schreef me een brief over een stukje van haar leven, waarin Jeremia een belangrijke rol speelde. Daarom lezen we Jeremia 26. Het lied dat er voor haar bij hoort is psalm 24 van Huub Oosterhuis:

Van God is de aarde en die haar bewonen.
Van Hem zijn haar diepte en toekomst.
Hij heeft haar gebouwd op het water
en duurzaam verankerd.

Wie mag zijn hoogte beklimmen?
Wie staan met geheven hoofd in zijn huis?
Mensen met rechtvaardige handen.
Mensen met harten onverdeeld,
afgekeerden van schijn en leugen,
mensen onkreukbaar, met licht geladen
die doen het goede dat moet gedaan,
dat slag dat vraagt en vecht om Hem,
dat Hem wil zien met eigen ogen.

Poorten, heft uw hoofden omhoog.
Maakt u groter, oeroude deuren.
Hier komt de eeuwige, de lichtende.
Wie is de eeuwige, de lichtende?
Het is Hij die vecht om gerechtigheid,
het is de god van de armen, de sterke.

Poorten, heft uw hoofden omhoog.
Hier komt Hij, de god van de armen,
de sterke, de eeuwige, de lichtende.
Wie Hij, de sterke, de lichtende?
Die ons maakte en riep tot gerechtigheid,
onze God, de eeuwige, de lichtende.

Van God is de aarde en die haar bewonen.
Van Hem zijn haar diepte en toekomst.
Hij heeft haar gebouwd op het water
en duurzaam verankerd.

Wie mag zijn hoogte beklimmen?
Wie staan met geheven hoofd in zijn huis?
Mensen met rechtvaardige handen.
Mensen met harten onverdeeld,
afgekeerden van schijn en leugen,
mensen onkreukbaar, met licht geladen
die doen het goede dat moet gedaan,
dat slag dat vraagt en vecht om Hem,
dat Hem wil zien met eigen ogen.
 
 
Viering 21 mei Viering 21 mei
Donderdag 21 mei  Hemelvaartsdag
Een vlog vanuit het Wilbrinkbos voor hemelvaartsdag:
https://youtu.be/VLE2TKeO8N0


Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:      NL80RABO0367942992             t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:            NL74RABO0366305352             t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 17 mei Viering 17 mei
Zondag 17 mei 6de zondag van Pasen
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Harry Klein Obbink en het orgel en de piano worden bespeeld door Frank Water.
Link naar de viering:
https://youtu.be/M3QAz9Qv0V8
De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/PRChKfOAlq4

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:        NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:              NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
 
 
Viering 17 mei

Viering 17 mei
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen           5e zondag na Pasen

17 mei 2020

Bij tien woorden

Voorganger:              Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: Dhr. Harry Klein Obbink
Organist:                  Dhr. Frank Water
                                      

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.
(Normaal is die ruimte achterin de kerk, neem nu thuis die ruimte)

 *          *          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN


- Intochtslied: lied 280:1,2,3
- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:
Voorganger:          De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.

- Bemoediging:      v:       Onze hulp is in de Naam van de Ene
                                     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
                                     Die trouw blijft, telkens weer
                                     en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat:
                                     een wereld waar liefde woont.
                                     AMEN.

- Kyrië-gebed: lied 915
- Glorialied: lied 305

- aandacht voor de kinderen

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- We lezen uit het Eerste Testament: Exodus 20:1-21

- We zingen: lied 930

- Overweging
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: lied 422

- ZEGEN: lied 428

*          *          *          *          *          *          *          *

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl

www.ichthuskerk-voorthuizen.nl  Facebookpagina: Ichthuskerk Voorthuizen

 
 
Viering 10 mei Viering 10 mei
Zondag 10 mei 5de zondag van Pasen
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Janneke Kok-van Westreenen en het orgel en de piano worden bespeeld door Frank Water.
Link naar de viering:
https://youtu.be/dkwiJ0kNPFE
Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via een link op de website of dit adres:
https://ichthuskerk-voorthuizen.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=uq9tq2updy&l=xbejmkuxw2&email

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/TDXpl6v0Tfg
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:                                        NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK: Kerk:                                       NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

Bij de viering:
We lezen Exodus 19 en zien dat er soms grenzen gesteld worden…
Lied 659
1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

 
 
Viering 10 mei

Viering 10 mei
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen

5e zondag na Pasen

10 mei 2020

Bij de berg begint het…

Voorganger:              Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: Mw. Janneke Kok-van Westreenen
Organist:                  Dhr. Frank Water

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.
(Normaal is die ruimte achterin de kerk, neem nu thuis die ruimte)

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN


- Intochtslied: Lied 657
- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:
Voorganger: De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.

- Bemoediging:
                   V.:     Onze hulp is in de Naam van de Ene
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft, telkens weer
en niet opgeeft wat God voor ogen staat:
een wereld waar liefde woont. AMEN.

- Kyrië-gebed
- Glorialied: Psalm 68:7

- Gedicht

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- We lezen uit het Eerste Testament: Exodus 19

- We zingen: Lied 948

- Overweging 
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Lied 713:2 en 5

ZEGEN

*          *          *          *          *          *          *          *          *

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl

www.ichthuskerk-voorthuizen.nl  Facebookpagina: Ichthuskerk Voorthuizen
 
 
Viering 3 mei Viering 3 mei
Zondag 3 mei 4de zondag van Pasen
Voorganger is Marie Hansen-Couturier uit Utrecht, ouderling is Janna Monster-Smit en het orgel wordt bespeeld door Hein van de Veen.
Link naar de viering:
https://youtu.be/2EQNF5UBC1g
Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via een link op de website of dit adres:
https://ichthuskerk-voorthuizen.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=uq9tq2updy&l=xbejmkuxw2&email

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/TyBzNTwjLbE

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE: Stg Chaim: NL80RABO0367942992 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK: NL74RABO0366305352 t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
 
 
Viering 3 mei

Viering 3 mei
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen

4e zondag na Pasen

3 mei 2020

Obstakels onderweg

Voorganger:                     Mw. Marie Hansen-Couturier
Ouderling van dienst:        Mw. Janna Monster-Smit
Organist:                        Dhr. Hein van de Veen
                                      
***************
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN


- Intochtslied: 275 (Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig) vers 1
- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:
Voorganger:          De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.

- Korte inleiding

- Bemoediging:


            V.:  Onze hulp is in de Naam van de Ene
                   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
                   Die trouw blijft, telkens weer
                   en niet opgeeft wat God voor ogen staat:
                   een wereld waar liefde woont. AMEN.

- Kyrië-gebed

- Glorialied: 305 (Alle eer en alle glorie) vers 1

- Gedicht Karel Eykman (bewerking Psalm 23)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- We lezen uit het Eerste Testament: Exodus 17:8-16
- We zingen: Lied 23C (Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij) v1

- Overweging 
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: 418 (God, schenk ons de kracht) vers 1

ZEGEN

*********
Mededelingen:

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl

www.ichthuskerk-voorthuizen.nl  Facebookpagina: Ichthuskerk Voorthuizen
 
 
Zondag 26 april 3de zondag van Pasen Zondag 26 april 3de zondag van Pasen
Thema is Psalm 91.
Link naar de viering:
https://youtu.be/UpSlM2o-AMk
Vanaf deze week is er ook een digitale nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden via een link op de website of dit adres:
https://ichthuskerk-voorthuizen.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=uq9tq2updy&l=xbejmkuxw2&email

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/E2By73A5_pw

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE: BLOEMENFONDS:    NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK: GROOT ONDERHOUD:     NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
 
 
Viering 26 april

Viering 26 april
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen op 26 april 2020

Voorganger: Dhr. Gijs Bleijenberg    
Ouderling van dienst:  Dhr. Harry Klein Obbink
Organist: Dhr. Frank Water
************************************************************

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied: lied 91a:1   
- Stil gebed  en ontsteken paaskaars
- Groet:
    Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en u bewaren!
- Bemoediging:
     V.:     Onze hulp is in de Naam van de HEER
               DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
               Die trouw blijft tot in eeuwigheid
               en niet loslaat wat zijn hand begon,
               AMEN
- Kyrië-gebed
Glorialied: lied 608:1 (De steppe zal bloeien)

aandacht voor de kinderen:  

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel
- We lezen uit het Eerste Testament: Psalm 91
- We zingen: lied 538:1 (Een mens te zijn op aarde)
- Overweging 
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
- Slotlied: 91a:3
ZEGENBEDE
***********************************************************************
Mededelingen:

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl
www.ichthuskerk-voorthuizen.nl 
Facebookpagina: Ichthuskerk Voorthuizen

 
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.