PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 24 januari Viering 24 januari
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen - 24 januari 2021

Voorganger:   Dhr. Jeroen de Wind
Ouderling van dienst:  Dhr. Harry Klein Obbink
Dienst 2:   Mw. Jeannette Voskuyl
Organist:    Dhr. Frank Water

Voor de viering ontsteekt de voorganger enkele kaarsjes als een gebed voor iemand,
of het gedenken van een geliefde, of als een gebed om licht en kracht.

*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen

- Intochtslied: Lied 146c vers 4 ‘Hij is ‘t, die hemelen, zeeën en aarde’
- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                                    Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en u bewaren
- Bemoediging: Onze hulp is in de Naam van de HEER, die hemel en aarde geschapen heeft
                                               die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen

- Wetslezing Filipenzen 2:12-18

- Lied: Psalm 29 vers 1 (‘Gij die hoog verheven zijt’)

- Gebed om verlichting van de Heilige Geest / opening van het woord

- Schriftlezing: Psalm 104 (Herziene Statenvertaling)

- Lied: ‘Er komen stromen van zegen’

- Verkondiging

- Instrumentaal lied

- filmpje gemeentelid

- Lied: Psalm 104 vers 10 (‘Ik zal de Heer lofzingen levenslang’)

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Psalm 98 vers 1 en 4 (YouTube – EO – Nederland zingt)

- Zegenbede

*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *  

Collecten:
            De collectes van deze zondag zijn bestemd voor

  digitaal collecteren:  
1.  DIACONIE:   NL80 RABO 0367 9429 92 tnv. Diaconie Ichthuskerk  (Diaconaal quotum)
2.  KERK:   NL74 RABO 0366 3053 52 tnv  CvK Ichthuskerk  (Liturgie en kerkmuziek
 
 
Viering 17 januari

Viering 17 januari
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen op 17 januari 2021; aanvang 10.00 uur

Soms is het leven slechts een waterig bestaan…

Voorganger:  Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:  Mw. Janna Monster-Smit
Dienst 2:  Mw. Els Water-van Galen
Organist: Mw. Annerose Korporaal

Aan het begin van de viering ontsteekt de voorganger enkele kaarsjes als teken van ons gebed
voor onze noden, voor geliefden of uit dankbaarheid

In verband met een ernstige corona-uitbraak in Biddinghuizen na het zingen van een aantal liederen,
heeft de PKN sterk aangeraden en in navolging daarvan onze kerkenraad besloten,
 dat er voorlopig helemaal niet meer gezongen wordt tijdens onze online-vieringen

*           *           *           *           *           *           *           *           *     

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: HLOL 43:1 en 3 (T:Tom Naastepad, M:Psalm 98)
Juicht voor de Koning van de Joden, buigt voor geen dove wereldmacht,
knielt voor de knecht die Gods geboden beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten hem van verre, Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre aanbaden zij de Zoon van God.

In Kana was de gloed geweken, het vuur bedolven onder as,
toen zei de vlam in ieders beker wie er de ware wijnstok was.
Laat het nu uit de kruiken stromen, de vreugde ga van mond tot mond,
omdat Hij, in zijn uur gekomen, de aarde aan zijn zijde vond.

- Stil gebed en ontsteken kaars
- muziek: Lied 789 – Delf mijn gezicht op

- Groet:            Voorganger: De Eeuwige zal bij u zijn en u bewaren
- Bemoediging:  V.: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige. die liefde is en grond onder ons bestaan.
      Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.
      die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.
      Vrede zij u. De wereld zij vrede.

- Kyrië-gebed
- Muziek Kyrie en Gloria-lied:299e
(- Voor jong en oud)
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel
- Muziek: Lied 334 – Het woord dat Ik jou geef is niet te zwaar
- Schriftlezing: Jesaja 62:1-5
- We luisteren naar de muziek van lied 333 – Kom Geest van God, maak onze harten open
- Schriftlezing uit het Tweede Testament:           Johannes 2:1-11

- Voorzang: Iona I-31 Liefde je raakt aan geluk vers 1 en 4
Liefde je raakt aan geluk haast te groot, liefde, zo sterk, je zo sterk als de dood,
liefde, het goede, dat trekt en ons wenkt – leve de liefde, ’t is God die haar schenkt.

Liefde, de Schepper, de Zoon en de Geest, liefde, het komend rijk – het is er reeds -,
liefde het pad dat de heilige kent – leve de liefde, ’t is God die haar schenkt.

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: 422: vers1, 2, 3
 
- ZEGEN
*           *           *           *           *           *           *           *           *           *          
Behoefte aan contact met de dominee? Bel Peter Breure: 0634758990
 
 
Viering 10 januari (Doopdienst)

Viering 10 januari (Doopdienst)
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen
op 10 januari 2021 om 10.00 uur

Doop van Lotte Fenna Monster

Dochter van Matthijs Monster en Jeanette van Herpt

Kijk altijd naar de zonnebloem
die keert zich naar het licht
en heeft van alle bloemen
het zonnigste gezicht.

En al het ineens donker is
zo’n grauwe nacht
kijk dan weer naar de zonnebloem
die geeft je nieuwe kracht

Voorganger:  ds. Peter Breure   
Ouderling van dienst: Mw. Metha van de Biezen
Dienst 2: Mw. Janna Monster-Smit
Organist:  Dhr. Piet de Vries

Voor de viering ontsteekt de voorganger enkele kaarsjes
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*           *           *           *           *           *           *           *           *   
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen

- Intochtslied: voorzang 216:1
- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                        Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en  
                                   Allen:               DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:              V.: Onze hulp is in de Naam van de HEER
                                     A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
                                     V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon,
                                     A: AMEN

- Kyrië-gebed
- Muziek Kyrie en Gloria-lied: 299b
(- Voor jong en oud)
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel:
- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Marcus 1:1-11
- Muziek: we luisteren naar de muziek van lied 528

- Overweging   
- Muziek
RONDOM HET DOOPVONT
- Binnenkomst van de dopelingen
- Lotte wordt binnengedragen door Cindy Monster

- Voorzang:       Welkomstlied: Jan Duin, melodie lied 419
Mensenkind, waar kom jij vandaan - amper geboren, nog geen naam,
totdat twee mensen, een man en een vrouw,
zeggen: wat houden wij veel van jou; Lotte is je naam.


Mensenkind, kijk de mensen nou - zij willen niet meer zonder jou,
worden je vrienden en geven een hand,
nemen je mee naar het mensenland: Lotte is je naam.

Mensenkind, jij bent niet alleen, ook al moet jij door het water heen -
wij gaan met jou en we gaan tegelijk,
totdat wij zijn in het Koninkrijk: Lotte is je naam.

Iedereen is zo’n mensenkind – vragend totdat hij wordt bemind,
gaande en staande in weer en in wind
totdat een ander het antwoord vindt: Menslief is je naam.

- Inleiding tot de doop

- Geloofsbelijdenis: we lezen lied 343
Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt,
die aarde, zon en sterren met jubel schept,
die hoort de klacht van de kleinen, hen ziet en redt.

Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,
die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.

Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest
ons zuivert en doet opstaan en muren breekt,
tot alle volken één zijn in Christus’ geest.

Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,
die is en was en zijn zal en met ons blijft
en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt.

- Het doopwater wordt ingeschonken

- Bediening van de Doop

            Zegen voor Lotte:
Heer, zegen haar mond, dat zij leert lachen
en de taal spreken van de mensen,
zegen haar oren, dat zij uw blije evangelie mag horen,
zegen haar ogen, dat zij ziet wie in nood zijn,
zegen haar handen, dat zij zijn licht zal dragen
tot vreugde en geluk van de mensen om haar heen,
zegen haar voeten, dat zij op weg gaat
en verzoening brengt en opbouw en liefde,
laat zij zo aan de lijve ervaren dat alles goed is 
wat U hebt gemaakt.
Doopkaars voor Lotte:
            Als een licht in de wereld
als een vuur tussen mensen,
als een vonk van Gods liefde
zo moge jouw leven zijn.

- Voorzang: Jij hebt een naam (Hanna Lam en Barbara Zwaal):

Jij hebt een naam, jij hebt een naam, daar kom je zelf in voor,
een naam die met jou mee zal gaan, je hele leven door.

Jij hebt een naam waarin je woont, waarin je veilig bent,
een naam die heel jouw leven kroont, op jou is afgestemd.

Jij hebt een naam voor iedereen die dicht bij jou wil staan
en samen ben je niet alleen, zo kun je verder gaan.

Jij hebt een naam met een verhaal dat uitgeschreven wordt
al gaandeweg in mensentaal, dicht bij de naam van God. 

- Vragen
   V:      Matthijs en Jeanette,
            zo is de naam van dit kind verbonden
met de naam van onze God.
            Willen jullie Lotte ontvangen als een kind van God,
            het met liefde en zorg omringen
            en je door haar aanwezigheid in jullie huis
en jullie leven laten sterken in het geloof?
            En willen jullie haar voorgaan op de weg
die de Heer ons heeft gebaand?
Matthijs en Jeanette:  Ja van harte.

- Verwelkoming door de gemeente
De kerkgemeenschap is doopgetuige en heeft daardoor ook een verantwoordelijkheid.
De gemeente aanvaardt de dopeling als deel van de gemeenschap.

   V:      Gemeente, ontvang Lotte in uw midden,
            bewaar haar bij de verhalen van licht en hoop
en ga met haar de weg van het Koninkrijk.
   G:     WELKOM, KIND VAN GOD,
            WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS WERELDWIJD
EN IN ONS MIDDEN.

- Een cadeau van de kindernevendienst
- een cadeau van de kerkenraad

- Muziek 
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Voorzang: lied 1016:1,2,4

- ZEGEN

*           *           *           *           *           *           *           *           *      

Behoefte aan contact met de dominee? Bel Peter Breure: 0634758990

  digitaal collecteren:  
1.  DIACONIE:   NL80 RABO 0367 9429 92   t.n.v.  Diaconie Ichthuskerk   Doel: Vrienden van Philadelphia
2.  KERK:         NL74 RABO 0366 3053 52   t.n.v.  CvK Ichthuskerk          Doel: Kerk algemeen
 
 
Viering 3 januari 2021

Viering 3 januari 2021
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen - 3 januari 2021

Voorganger: Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: Mw. Annemiek Panhuis
Dienst 2:  Mw. Els Water-van Galen
Organist: Dhr. Frank Water

Voor de viering ontsteekt de voorganger enkele kaarsjes
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *     
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied: voorzang Lied 8a vers 1, 3 en 4
- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:
            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en 
            Allen:               DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
            V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER
            A.:       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
            V. :      Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon.
            A.:       AMEN

- Kyrië-gebed
- Muziek:  Kyrie en Gloria-lied: 299j

(- Voor jong en oud)
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel
- Muziek:          Lied  521
- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Psalm 8
- Voorzang:                   Lied 780 vers 1, 2 en 3
- Schriftlezingen uit het Tweede Testament:        Handelingen 4:8-12 en Lucas 2:21
- Muziek: we luisteren naar de muziek van Lied 335

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

  digitaal collecteren:  
1.  DIACONIE: NL80 RABO 0367 9429 92 tnv. Diaconie Ichthuskerk         Verjaardagsattenties
2.  KERK:  NL74 RABO 0366 3053 52 tnv  CvK Ichthuskerk               Geluidsinstallatie
3.  ZWO

- Slotlied: Voorzang: Wij gaan heen (Tekst en muziek: Marten Kamminga)

1. Wij gaan heen met het licht in de ogen.
    Wij gaan heen met het licht in ons hart.
    Wij gaan heen in het stille vertrouwen. Alleluja, alleluja, alleluja.

2. Wij gaan heen met de blik op oneindig
    Wij gaan heen dwars door modder en vuil.
    Wij gaan heen in het groeiend verlangen, alleluja

3. Wij gaan heen met de stroom van nieuw leven.
    Wij gaan heen met de mens van het kruis.
    Wij gaan heen met de hemel voor handen, alleluja.

- ZEGEN

*           *           *           *           *           *           *           *           *       

Mededelingen

Behoefte aan contact met de dominee? Bel Peter Breure: 0634758990

 
 
Viering 31 december (oudjaar)

Viering 31 december (oudjaar)
OUDJAARSVIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen -
         31 december 2020 - 19.30 uur

Voorganger: Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:   Mw. Metha van de Biezen
Diaken van dienst:   Mw. Jellan Kasteel-Okma
Organist:  Dhr. Frank Water

Voor de viering zullen er kaarsjes aangestoken worden, 
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *  

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Stil gebed
- Ontsteken kaarsen
- Intochtslied (voorzang):  511 vers 1 en 2

- Groet:
         Voorganger: De Eeuwige zal bij u zijn!
         Gemeente:   DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
         V.:     Onze hulp is in de NAAM van de HEER,
         G.:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
         V.:     die trouw blijft tot in eeuwigheid, en niet laat gaan het werk van Zijn handen.
         G.:     AMEN

- Muziek (instrumentaal): kyrië en gloria: Een land om van te dromen    (Uit: Geroepen om te zingen, Lied nr. 112)

1. Zeg nooit: “Onze wereld is gebroken,
    en de mens tot weinig goeds in staat.”
    Zeg nooit: “Niemand kan op vrede hopen,
    alles gaat nu als het gaat.”

Refrein:
Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen, met tranen in hun ogen:
Lieve God, we zijn er: eind’lijk vrij !

2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,
    dat een mens niet zonder bedding kan.
    Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,
    dat een volk daar eenmaal weer verzandt. Refrein

3. Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten,
    er is niemand hier, die ons bevrijdt.
    Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten.
    Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit z’n tijd. Refrein

4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden
    toch het noodlot is van ons bestaan.
    Zeg nooit: Stil maar, wacht op beet’re tijden.
    Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan. Refrein

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel
- Instrumentaal: Lied 500 vers 1 en 5

- We lezen uit het eerste Testament: Psalm 121
- Muziek
- We lezen: Psalm 121 (Psalmen voor nu)
- Muziek
- We lezen: Psalm 121 (Psalmen vrij)
- Voorzang: Psalm 121 vers 1

- Overweging
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

  digitaal collecteren:  
  DIACONIE:      NL80 RABO 0367 9429 92 tnv. Diaconie Ichthuskerk
  KERK:            NL74 RABO 0366 3053 52 tnv  CvK Ichthuskerk

- Slotlied (voorzang): T:Sytze de Vries, Melodie: Finlandia (Sibelius)
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem halt

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist.

ZEGEN: gesproken AMEN

*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *      

Mededelingen:
*  Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail:
   Peter Breure: 0342-472786 of jpebreure@online.nl

 
 
Viering 25 december (Kerstmorgen)

Viering 25 december (Kerstmorgen)

In de Ichthuskerk te Voorthuizen, 25 december 2020

Kerstmorgen – 10.00 uur

Een licht in de nacht!

Voorganger:  Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: Mw. Annemiek Panhuis     
Diaken van dienst:  Mw. Els Water-van Galen
Organist/pianist: Dhr. Frank Water

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.
*          *          *          *          *          *          *          *          *          *

Orgelspel

Welkom

Voorzang: lied 477:1 en 4
Komt online tezamen jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden (3x)              die Koning.

O Kind, ons geboren liggend in de kribbe
neem onze liefde in genade aan
U, die ons liefhebt U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden (3x)              die Koning.

Op de drempel - De kaarsen worden aangestoken.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren en geuren van het uitbundige feest,
van Gods licht voor heel de wereld. Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken, voor iedereen!

Lichtlied muziek: Illumina – Marten Kamminga
Laat er licht in ons har in ons leven zijn:  Illuminia
Laat er liefde en warmte en uitzicht zijn: Illumina
Licht van boven, van binnen, van eeuwigheid
Laat dat licht in de ziel van ons allen zijn: Illumina

Begroeting en groet
Voorganger:          We hebben ons erop voorbereid en nu is alles klaar: Het is feest!
                             Er is een kind geboren.
                             Een stralende ster, een woord in de nacht-
                             bewaar in je hart dat God aan ons dacht.
                             Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
                             Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

V.:     Onze hulp is in de NAAM van de HEER,
         DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
         die trouw blijft tot in eeuwigheid,
         en niet laat gaan het werk van Zijn handen. AMEN
         In zijn naam groeten we elkaar met vrede: Vrede voor jou!
         VREDE VOOR JOU!
         Vrede voor de mensen van overal.
         Vrede voor iedereen die van vrede droomt.

Voorzang: lied 480 vers 1

Kyriegebed (acclamatie: kyrieleis (lied 476)

Muziek - instrumentaal: lied 484

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lezing Nieuwe Testament: Lucas 2:1-13
Voorzang: lied 487:1
Lezing Nieuwe Testament: Lucas 2:15-20
Muziek instrumentaal: lied 487:3

 Overweging

Muziek: Hallelujah (Tekst: M. Kamminga (2016), melodie: Leonard Cohen)

1. ’t Is op teevee en inde krant, de wereld lijkt compleet in brand,
    wie wil er nu nog zingen: ‘Halleluja?’
    Augustus, Poetin, Erdogan, we weten er toch alles van,
    wat valt er nog te zingen, ‘Halleluja?’
Refrein:    Halleluja, Halleluja (2x)

2. Bombardementen overal, een kindje in een arme stal,
    is dat nu om te zingen: ‘Halleluja’?
    De vluchtelingen op het strand, maar kijk: iemand reikt hen de hand
    en ‘k hoor haar zachtjes zingen: ‘Halleluja.’.
Refrein:    Halleluja, Halleluja (2x)

3. Want zij koestert een diep geheim, verborgen in een klein refrein,
    dat zet je in beweging, halleluja,
    die melodie stuwt je gewoon, dat motto als jouw ondertoon,
    die laat de ogen glimmen, halleluja.
Refrein:    Halleluja, Halleluja (2x)

4. Je voelt weer waar het echt om gaat, dat God de wereld niet verlaat
    als wij handelend zingen: halleluja.
    Het Christuskind als levenskracht waarvan de vrede wordt verwacht,
    hem volgen wij al zingend, halleluja.
Refrein:    Halleluja, Halleluja (2x)

Voorbeden en dankgebed Stil gebed Onze Vader

- digitaal collecteren:  
DIACONIE:  NL80 RABO 0367 9429 92 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:         NL74 RABO 0366 3053 52 t.n.v. Cvk Ichthuskerk

Voorzang: Slotlied 500:1 en 5 – Uit uw verborgenheid

Wegzending en zegen

Muziek: lied 483
 
 
Viering 24 december (kerstavond)

Viering 24 december (kerstavond)

In de Ichthuskerk te Voorthuizen

24 december 2020 – 19.00 UUR

Kerstdienst met de kinderen

Voorganger:  Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: Dhr. Harry Klein Obbink
Diaken van dienst:  Mw. Metha van de Biezen
Orgel en piano  Mw. Annerose Korporaal

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

- Orgelspel

- Welkom

- Voorzang: Lied 477:1,2 en 4

Komt online tezamen jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden (3x)              die Koning.

De hemelse eng'len riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden
Komt, laten wij aanbidden (3x)              die Koning.

O Kind, ons geboren liggend in de kribbe
neem onze liefde in genade aan
U, die ons liefhebt U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden (3x)              die Koning.

- Op de drempel – kaarsen worden aangestoken.

- Muziek: Illumina – Marten Kamminga
Laat er licht in ons har in ons leven zijn:  Illuminia
Laat er liefde en warmte en uitzicht zijn: Illumina
Licht van boven, van binnen, van eeuwigheid
Laat dat licht in de ziel van ons allen zijn: Illumina

- Bemoediging en groet

- Muziek: Stille nacht

- Gebed
- Vertelling n.a.v. Lucas 2:1-20

- Filmpje: zingen met de kinderen: Kling klokje klingelingeling

Kling klokje klingelingeling, Kling klokje kling
Kerstmis is gekomen, lichtjes in de bomen
En in alle landen gaan wij kaarsjes branden
Kling klokje klingelingeling Kling klokje kling

Kling klokje klingelingeling, Kling klokje kling
Kerstfeest is gekomen, mooi zijn alle bomen
Ik zie de gezichtjes glimmen van de lichtjes
Klink klokje klingelingeling Kling klokje kling

Kling klokje klingelingeling Kling klokje kling
Kijken door de ruiten naar de sterren buiten
Schijnend in de stille nacht zingen wij ons liedje zacht
Klink klokje klingelingeling Kling klokje kling

- Verhaal

- Voorzang: Lied 476:   Nu zijt wellekome

- Voorbeden en dankgebed -  Stil gebed -    Onze Vader

- digitaal collecteren:   (zie beneden)

- Zingen met de kinderen: Vrede voor jou (Lied 421)

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.

- Wegzending en zegen

- Muziek – Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem
            (Filmpje)


*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          * 

Voor jullie allemaal een heel fijn kerstfeest!

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          

Bij de collecten:

1. DIACONIE:  NL80 RABO 0367 9429 92 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
       voor Kerstattenties
2. KERK: NL74 RABO 0366 3053 52 t.n.v. CvK Ichthuskerk pastoraat
 
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.