PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Beleidsplan Ichthuskerk Beleidsplan Ichthuskerk
Beleidsplan Ichthuskerk 2022-2024
 1. inleiding en samenvatting van doelen en acties 
 2. Missie, visie, waarden kerk 
 3. Huidige situatie met uitkomsten wijkavonden, gemeente-avond en ker- kenraadsvergadering 
  1. Samenleving 
  2. Identiteit
 4. Doelen en haalbare prioriteiten nav samenleving en identiteit 
 5. Uitvoering activiteiten (en communicatieplan) 

1. Inleiding en sa menvatting van doelen en acties
Dit plan is geschreven in ‘corona-tijd’ een uiterst bijzondere tijd voor iedereen en ook voor ons als kerk. Gezien onze positie die wij willen innemen in de maatschappij en de betrokkenheid die er is bij die maatschappij, zijn er al geruime tijd online vieringen naast de reguliere vieringen in de kerk. Afhankelijk van de corona-situatie zijn de bijeenkomsten van het moderamen en kerkenraad regu- lier in de consistorie of en online.

Het plan in gemaakt vanuit de toekomst hoewel het verleden en de oorsprong van de Ichthuskerk mede de waarde en het beleid bepalen. Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de plek die de Ichthuskerk inneemt in de samenleving. De uitgesproken identiteit is aan het vervagen. Dit roept een discussie op over de toekomst van de Ichthuskerk, deze zal de komende jaren gevoerd moeten worden.

In verband met de vele onzekerheden waarmee de Ichthuskerk te maken heeft, is gekozen om dit plan voor 2 jaar te schrijven. In deze twee jaren wordt er nagedacht hoe de toekomst voor de kerk er op langere termijn uitziet, hierbij wordt zoveel mogelijk de gemeente betrokken voor afstemming en overleg. Na deze periode wordt er opnieuw een beleidsplan voor langere termijn gemaakt. Wel maken de verschillende colleges een actieplan per jaar.

Een eerste aanzet voor en toekomstgerichte Ichthuskerk is gemaakt in november 2021 samen met een afvaardiging van de classis. De aankondiging en het vertrek van de predikant in het eerste halfjaar van 2022 heeft ertoe
bijgedragen dat het moderamen en de kerkenraad gedurende het voorjaar en de zomer zich beraamd hebben over hoe we de invulling van de predikantsplaats kunnen koppelen aan het proces waarin we nadenken over de toekomst van de Ichthuskerk. Dit heeft geresulteerd in de wens van een interim-predikant, waarvan de invulling (naar het zich laat aanzien) in het najaar van 2022 gestalte krijgt.

2. Missie, visie, waarden kerk
De Protestantse Kerk Nederland (PKN) verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De ichthuskerk behoort tot de PKN, waarbij de leden en vrienden van de Ichthuskerk ruimdenkend en oecumenisch ingesteld zijn. De Ichthuskerkgemeente staat midden in samenleving. In Voorthuizen heeft de Ichthuskerk een eigen plek binnen de kerkelijke gemeentes.

De Ichthuskerk wil een inspirerende geloofsgemeenschap zijn, die uitdaagt om na te denken over het geloof. De Ichthuskerk is een plek waar je samenkomt om God te ontmoeten waar je geloof, vertrouwen, verbondenheid, dankbaarheid en verdriet, hoop en troost met elkaar deelt en beleeft. Een kerk waar we zoekend zijn om vorm te geven wie we nu zijn, maar ook wie we in de toekomst willen en kunnen zijn.


3. Huidige situatie met uitkomsten wijkavonden, gemeente-avond en kerkenraadsvergadering
Voor de ‘corona-periode’ die begon in maart 2020, is er bij de wijkavonden, in de gemeente-avond en bij een bezinningsbijeenkomst van de kerkenraad nagedacht over wie wij willen zijn als kerk en vooral hoe willen en kunnen wij hieraan invulling geven. Hierin is samen gesproken over 2 onderwerpen; samenleving en identiteit.

3.1 Samenleving
De ichthuskerkgemeente stond en staat nog steeds midden in de samenleving en sluit haar ogen niet voor ontwikkelingen binnen die samenleving. Er zijn zorgen over ontwikkelingen in de samenleving en is gesproken hoe wij als kerk onderdeel kunnen zijn van de oplossing. Geconstateerd wordt ook dat niet alle problemen door onze kleine kerkgemeenschap alleen kunnen worden opgelost. Hiervoor kan de Ichthuskerk proberen samen te werken met andere kerken in Voorthuizen, maar ook met andere maatschappelijke organisaties. We willen omzien naar elkaar en naar de samenleving.
 
3.2 Identiteit
De Ichthuskerk begeeft zich nog steeds aan de liberale kant van de PKN. Dat uit zich ondermeer in het openstaan voor verbindingen van mensen van het zelfde geslacht. Gekeken wordt ook naar het invulling geven van ‘doelgroep’-vieringen of andere mogelijkheden van bijeenkomen voor groepen.

De gemeente ‘vergrijst’ en aanwas bij onze kerk zoals die in het verleden ontstond, is er minimaal. Dat komt ondermeer omdat de bijzondere identiteit die de Ichthuskerk had binnen kerkelijk Voorthuizen aan het vervagen is; andere kerken staan ook steeds meer open voor een gematigde en meer liberale leer. De ichthuskerk beoogt geen meer vrijzinnige leer, maar wil wel open blijven staan voor maatschappelijke veranderingen en zo nodig daarop anticiperen.


ACTIEPLAN

4. Doelen en haalbare prioriteiten nav samenleving en identiteit
De manier waarop de Ichthuskerk in de samenleving staat en hoe zij haar identiteit uit-
draagt kan ingedeeld worden in 4 pijlers: Vieren, Samen, Delen, Beheer.

 
Vieren Samen Delen Beheer
Gewone diensten met accenten Pastoraat Diaconie voor ver(der) weg en dichtbij Goed rentmeesterschap
Doelgroepvieringen Ontmoeten Groene kerk Begroting op orde
Jeugdbijeenkomsten Vrijwilligers Fairtrade kerk Goede werkgever voor predikant, maar ook voor vrijwilligers
Kindernevendiensten Verbinding Zichtbaar in het dorp Maatschappelijke thema's faciliteren
Guppie-vieringen Maatschappelijke orga- nisaties Activiteiten aansluiten bij maatschappelijke organisaties (bijv. Dins- dagmorgen groep en welzijn barneveld)  
Kinderdiensten (zie doelgroepvieringen) Andere kerken    


5. Uitvoering activiteiten (en communicatieplan)
 
Vieren Samen Delen Beheer
Voorstel: 2x per jaar andere instrumenten of "band" of
(gelegenheid)zangroep/
koor
 • Persoonlijk pastoraat
 • Bezoek nieuw ingekomenen
 • Groet aan alle gemeenteleden (pasen)
 • Bloemengroet
 • Seniorentocht
 • Geregeld leuke activiteiten voor de kinderen van de kindernevendienst
 • Ondersteuning doelen kerk in actie/wereld- diaconaat
 • Ondersteuning doelen waar gemeenteleden bij betrokken zijn
 • acties voor voedselbank
 • Financieel op orde
 • Onderhoud gebouwen
Vieringen voor jongeren, SKG-dienst, kinderviering Dinsdagochtend groep Avondgebed
eetcafe jeugd
Groene kerk
 • Huurders weer aan- trekken na corona
 • Kosten verhuur pand amersfoort
Jeugdkerk, eetcafé Waarom wil je vrijwilliger zijn bij de IK? Waardoor kom je over de streep?
 • Werkgroep vormen binnen eenheden van de kerkenraad (bijv. Kerkrentmeesters en diaconie)
Fairtrade kerk Goede werkgever voor predikant, maar ook voor vrijwilligers
Kindernevendienst vie- ring elke 1e en 3e zon- dag van de maand Verbinding : ondermeer koffiedrinken op de 1e en 3e zondag van de maand Zichtbaar in het dorp Maatschappelijke the- ma!s faciliteren
 • groene kerk
 • Wij de kerk
 • Etc.
Guppie-vieringen Maatschappelijke organisaties:
Welzijn barneveld, Perron 16
Activiteiten aansluiten bij maatschappelijke organisaties (bijv. Dinsdagmorgen groep en welzijn Barneveld)  
Kinderdiensten (zie doelgroepvieringen) Andere kerken > Er is jaarlijks overleg via een duo-moderamen met de Gereformeerde kerk Voorthuizen, en een trio- moderamen, waarbij ook de hervormde gemeente uit Voorthuizen    

 
terug
 
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.