PKN
Ichthuskerk Voorthuizen
 
Viering 25 oktober

Viering 25 oktober
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  25 oktober 2020

6de zondag van de herfst
‘Ik hou van mij’

Voorganger:  Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:  
           Mw. Jellan Kasteel-Okma
Dienst 2:  Mw. Annemiek Panhuis
Lector:  Mw. Wilma van Gijssel-Goor
Organist:  Dhr. Hein van de Veen
Zang:  
     Mw. Caroline van Amerongen-van Tuijl

Voor de viering ontsteekt de voorganger enkele kaarsjes als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,of als een gebed om licht en kracht.

*           *           *           *           *           *           *           *           * 

- Orgelspel                   - Welkom en mededelingen

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied: voorzang  Lied 695: vers 1 en 5

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                       
         Voorganger: De Eeuwige zal bij u zijn.
         Allen:           DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
         V:      Onze hulp is in de Naam van de HEER
         A:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
         V:      Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon,
         A:      AMEN

- Kyrië-gebed
- Gloria-lied: voorzang:             Lied 790: vers 1 en 3
  (Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- We lezen uit het Tweede Testament: Mattheüs 22:34-46
- Muziek: we luisteren naar de muziek van Lied 1003

- Overweging   
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- In memoriam  Johanna Harmina de Roos – Waanders
                        Jan Willem van Essen

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- ZEGEN gezongen n.a.v. Psalm 1

- Slotlied: Lied 793 op het plein (melodie: Wat de toekomst brengen moge)

  1. Bron van liefde, licht en leven,
       voor elkaar zijn wij gemaakt,
       door Uw hand elkaar gegeven,
       door Uw vinger aangeraakt.
       Laat ons op Uw toekomst hopen,
       gaandeweg U tegemoet,
       dat wij samen lachend lopen,
       in Uw grote bruiloftsstoet.

   2. Bron van liefde, licht en leven,
       zon die hartverwarmend schijnt,
       woord van hogerhand gegeven,
       trouw en teder tot het eind.
       Al zou ons een vijand haten,
       al gaat zelfs de liefste heen,
       liefde zal ons nooit verlaten,
       Gij, Gij laat ons niet alleen.

   3. Bron van liefde, licht en leven,
       laat Uw vreugde in ons zijn,
       is de blijdschap weggebleven,
       liefde maakt van water wijn.
       Dat wij dan elkaar beminnen,
       zó dat zelfs de dood niet scheidt,
       niets kan liefde overwinnen,
       liefde heeft de eeuwigheid.

*           *           *           *           *           *           *           *           

Diaconie: Nederlands Bijbelgenootschap
Diaconie Ichthuskerk:  NL80 RABO 0367 9429 92

Kerk: algemeen
College van Kerkrentmeesters Ichthuskerk:  NL74 RABO 0366 3053 52

U kunt uw giften overmaken op bovenstaande rekeningen.
Hartelijk dank dat u op deze manier wilt bijdragen.

*           *           *           *           *           *           *           *       

Mededelingen:
Behoefte aan contact met de dominee? Bel gerust of mail Peter Breure: 06-34758990 of jpebreure@online.nl

Dinsdag  27 okt: 19.15 uur Avondgebed in de Ichthuskerk. Welkom!

Blijft u voor de actuele informatie onze website volgen:
www.ichthuskerk-voorthuizen.nl
 
 
Viering 18 oktober

Viering 18 oktober
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  18 oktober 2020

5e zondag van de herfst

Voorganger:                
           Diaken André van Aarle, ter Aar
Ouderling van dienst:
           Dhr. Harry Klein Obbink
Dienst 2:                    
           Mw. Jeannette Voskuyl
Pianist.
           Dhr. Harold Zijderveld

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.

*          *          *          *          *          *          *          *          *  

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
Welkom en mededelingen

Intochtslied: (voorzang): 280, 1 tot en met 4

Stil gebed en ontsteken kaars

Groet:
Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn!
Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
Bemoediging:
V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER,
            die liefde geeft
G.:       EN ONS NIET IN DE STEEK LAAT
V.:       die brood uitdeelt aan wie honger heeft.
G.:       MET HART EN ZIEL WILLEN WIJ HEM VOLGEN.
V.:       Gods liefde is voor jou en mij
G.:       EN ZIJN VREDE VOOR DE WERELD.

Kyrië-gebed
Gloria

(- Voor jong en oud)
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
 Gebed bij het openen van de Bijbel

 Schriftlezing uit het Eerste Testament:   Jesaja 5:1-7
 Muziek 
 Schriftlezing uit het Tweede Testament:            Filipenzenbrief 4:6-9
 Voorzang  Psalm 141: 1, 2, 6 en 9

Overweging       Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

ZEGEN gesproken amen

Bij goed weer zingen wij ons slotlied buiten op het kerkplein:                  Lied : 704

1. Dank, dank nu allen God                   2. Die eeuwig rijke God  
    met hart en mond en handen               moge ons reeds in dit leven 
    die grote dingen doet                         een vrij en vrolijk hart 
    hier en in alle landen                           en milde vrede geven. 
    die ons van kindsbeen aan                    Die uit genade ons  
    ja van de moederschoot                      behoudt te allen tijd  
    zijn vaderlijke hand                             is hier en overal  
    en trouwe liefde bood                         een helper die bevrijdt. 

3.  Lof, eer en prijs zij God
    die troont in ’t licht daar boven
    Hem, Vader, Zoon en Geest
    moet heel de schepping loven
    van Hem, de ene Heer
    gaf het verleden blijk
    het heden zingt zijn eer 
    de toekomst is zijn rijk

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          

1. Diaconie; Wereldvoedseldag ( voor info  zie nieuwsbrief)
  
   Diaconie Ichthuskerk
   NL 80 RABO 0367942992

2.Kerkrentmeesters; geluidsinstallatie
3. Deurcollecte: Kindernevendienst
  
   College van Kerkrentmeesters Ichthuskerk
   NL 74 RABO 0366305352

U kunt uw giften overmaken op bovenstaande rekeningen.
Hartelijk dank dat u op deze manier wilt bijdragen.

 
 
Viering 11 oktober 2020

Viering 11 oktober 2020
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                 
11 oktober 2020


4e zondag van de herfst


Voorganger:                      Ds. Jan Esveldt
Ouderling van dienst:          Mw. Janna Monster-Smit
Dienst 2:                          Mw. Els Water- van Galen
Lector:                             Mw. Edith Pijpers-Streefkerk
Organist:                          Mw. Annerose Korporaal
Zang:                               Dhr. Jaap van der Veer

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt.

*           *           *           *           *           *           *           *           *

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied: voorzang: Psalm 122 : 1 en 2

- Stil gebed en ontsteken kaars

Groet:
v:         De Eeuwige zal bij u zijn!
g:         DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
Bemoediging:
v:         Onze hulp is in de Naam van de HEER,
            die liefde geeft
g:         EN ONS NIET IN DE STEEK LAAT
v:         die brood uitdeelt aan wie honger heeft.
g:         MET HART EN ZIEL WILLEN WIJ HEM VOLGEN.
v:         Gods liefde is voor jou en mij
g:         EN ZIJN VREDE VOOR DE WERELD.

Kyrië-gebed

 Gloria-lied: voorzang:              Lied 305 : 1, 2 en 3
(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel
- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Jesaja 25 : 1 t/m 9
- Lied 747 - instrumentaal

Overweging       Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

ZEGEN gesproken amen

Bij goed weer zingen wij ons slotlied buiten op het kerkplein.
Lied 416  1 t/m 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

*           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *

Blijft u voor de actuele informatie onze website volgen
wwww.ichthuskerk-voorthuizen.nlInham Nieuwsbrief, 22 mei 2020 1. Diaconie; Bloemnfonds
  
   Diaconie Ichthuskerk
   NL80  RABO 0367 9429 92

2.Kerkrentmeesters; Eredienst en kerkmuziek
  
   College van Kerkrentmeesters Ichthuskerk
   NL74 RABO 0366 3053 52


U kunt uw giften overmaken op bovenstaande rekeningen.
Hartelijk dank dat u op deze manier wilt bijdragen.

 
 
Taizéviering op 4 oktober 2020 om 19.00 uur Taizéviering op 4 oktober 2020 om 19.00 uur

Thema: Vernieuw het aangezicht van de aarde
Een meditatieve viering met veel ruimte voor liederen, gebeden en stilte.
Een kleine groep zangers, die de liederen meerstemmig uitvoert,
zal hieraan medewerking verlenen.

Plaats: Gereformeerde Kerk
tijd: 19.00 uur

WELOM!

Als je de dienst wilt bijwonen, moet je je daarvoor aanmelden. Dit kan door een e-mail te sturen naar reserveren@gk-voorthuizen.nl. Tot uiterlijk zaterdag 3 oktober 12:00 uur kun je je aanmelden voor de dienst. Zet in de mail de namen van de aanwezigen en welke zondag(en) je aanwezig wilt zijn. Je wordt ingedeeld en krijgt per mail bericht als je bij een dienst aanwezig kunt zijn.
Als er te veel aanmeldingen zijn wordt er geloot.' Zie ook de link:
https://www.gk-voorthuizen.nl/gkv/kerkdiensten-in-anderhalve-meter-samenleving
 
 
25 oktober 2020 om 10.00 uur 25 oktober 2020 om 10.00 uur
Ds. J.P.E. Breure

Aanmelden via mailadres: aanmelden@ichthuskerk-voorthuizen.nl

 
 
1 november 2020 om 10.00 uur 1 november 2020 om 10.00 uur
Ds. J.P.E. Breure
avondmaalsviering

aanmelden via mailadres: aanmelden@ichthuskerk-voorthuizen.nl


 
 
8 november 2020 om 10.00 uur 8 november 2020 om 10.00 uur
Mw. H. Bakker te Ermelo

aanmelden via mailadres: aanmelden@ichthuskerk-voorthuizen.nl

 
 
15 november 2020 om 10.00 uur 15 november 2020 om 10.00 uur
Ds. J.P.E. Breure

Aanmelden via mailadres: aanmelden@ichthuskerk-voorthuizen.nl 
 
22 november 2020 om 10.00 uur 22 november 2020 om 10.00 uur
Ds. J.P.E. Breure
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Aanmelden via mailadres: aanmelden@ichthuskerk-voorthuizen.nl 
 
Viering 27 september 2020 Viering 27 september 2020
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen            27 september 2020

Voorganger:                              Dhr. Gijs Bleijenberg                
Ouderling van dienst:                 Mw. Janna Monster-Smit
Dienst 2:                                   Dhr. Harry Klein Obbink
Organist:                                  Dhr. Frank Water

Voor de viering wordt een kaars ontstoken voor ons allemaal,
voor wat of wie ons bezighoudt. Thuis kunt u dat ook doen

*           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- welkom en mededelingen
- Intochtslied: Lied  216:1 (Dit is een morgen)

- Stil gebed en ontsteken kaars (en lichtjes in de schaal)

- Groet:
v:         De Eeuwige zal bij u zijn!
g:         DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!

- Bemoediging:
v:         Onze hulp is in de Naam van de HEER,
g:         DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:         die trouw blijft tot in eeuwigheid
g:         EN NIET IN DE STEEK LAAT
            WAT ZIJN HAND BEGON.            AMEN.

- Kyrië-gebed

- Gloria-lied: voorzang: Lied 305: 1, 2 en 3 (Alle eer en alle glorie)

(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel

- Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 28:16-31
- Muziek: Lied 866: 1 en 2 (Zolang als ik op aarde leven zal)

- Overweging    - Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: samenzang: Lied 747: vers 1 (Eens komt de grote zomer)

- ZEGENBEDE gesproken amen

Mededelingen:

De diaconie-collecte van deze zondag is bestemd voor het vredeswerk:

Vrede verbindt verschil
De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te helpen hun trauma’s te verwerken.
Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren.
PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen.
Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte


Aanstaande dinsdagavond 29 september:
19.15 – 19.40 uur: Avondgebed in de Ichthuskerk
Psalmlezing, enkele liederen, lichtjes aansteken, gebeden, stilte:
Welkom!
 
 
Handleiding starten geluids- en/of beeldopname Handleiding starten geluids- en/of beeldopname
Van iedere viering zijn er twee bestanden. Het ene bestand produceert zowel beeld als geluid; het andere alleen geluid.
Om beeld en geluid te zien en te horen, klik op de bij die viering opgenomen link.
Voor de weergave van alleen geluid volgt u onderstaande procedure.
  • Ga naar het  icoon van b.v. google. Indien ihet coon in de taakbalk onder in het scherm staat (1x klikken). Als het icoon op het bureaublad staat (2x klikken).
  • Typ in het zoekvak KERKDIENST GEMIST; daarna ENTER
  • Klik in volgende scherm opnieuw op kerkdienstgemist.nl.
  • Er verschijnt een scherm met VIND UW KERK.
  • Typ in zoekvenster VOORTHUIZEN, daarna ENTER
  • In het volgende scherm op ICHTHUSKERK klikken
  • In volgende scherm op het AUDIO-icoon  van de gewenste uitzending klikken
  • In het volgende scherm op driehoek klikken
  • Nu start de geluidsopname
 
Viering 6 september Viering 6 september
Zondag 6 september: Twaalfde zondag van de zomer. Voorganger is ds. Peter Breure, ouderling is Jellan Kasteel. Het orgel en de piano worden bespeeld door Frank Water. Leenert Hissink is koster, Daaf Fiege zorgt voor deeluidsopname en Renske Breure filmt.

Link naar de viering: https://youtu.be/wuYT-b0Ncd8
 
Viering 6 september

Viering 6 september
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen
op de 12de  zondag van de zomer, 6 september 2020
Avondmaal

Voorganger:                             Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:                 Mw. Metha van de Biezen
Organist:                                  Dhr. Frank Water
Solisten:                                   Dhr. Arjan van Waay en Mw. Margreet Osinga

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *        *          *

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied: Lied 216:1  (allen)
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

- Stil gebed en kaars ontsteken

- Groet:
Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn!
Gemeente:        DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER, die liefde geeft
G.:       EN ONS NIET IN DE STEEK LAAT
V.:       die brood uitdeelt aan wie honger heeft.
G.:       MET HART EN ZIEL WILLEN WIJ HEM VOLGEN.
V.:       Gods liefde is voor jou en mij
G.:       EN ZIJN VREDE VOOR DE WERELD.

- Kyriëgebed (met Lied 368g door voorganger)

- Gloria: Lied 119a:1(solo)
Uw woord omvat mijn leven en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond en vult met louter leven
de woorden in mijn mond

- aandacht voor de kinderen
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed voor het lezen
- We lezen uit het Tweede Testament: Matteüs 18:15-20

- Lied 800: 1 en 3 (solo)
Wat zou ik zonder U geweest zijn, hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn, en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde. Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden die werkelijk wist van mijn verdriet?

Maar Christus gaf mij taal en teken en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken, het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid waar twee of drie vergaderd zijn.

- Overweging - - muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, (muziek van: Niet verdeeld maar samen, niet met wapens maar met woorden,
   niet met haat maar met liefde)  stil gebed


DIENST VAN DE TAFEL – LIEFDE DELEN
- Tafellied: 377:1 (solo)
Zoals ik ben, kom ik nabij, met niets in handen, dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij – O Lam van God, ik kom.

Tafelgebed (gesproken Lied 403d)

Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake bracht
in een mensenkind, een broeder

G.:       GIJ, LOUTER LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U!

Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde. Gij vult onze leegte met overvloed. Gij roept ons tot leven met nieuwe namen.

G.:       GIJ, LOUTER LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U!

- Tafellied: 377:4  (solo)
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht verwarmt Gij mij - O Lam van God, ik kom

Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;
met hen en met alles wat ademt van genade zeggen wij hier:

G.:       GIJ, LOUTER LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U!

Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne, dit Licht in ons duister, dit brood uit de hemel, de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen, voorgoed zullen leven, en gekozen tot vrienden.

G.:       HIJ LICHT UIT LICHT, WOORD VAN DEN BEGINNE, JEZUS MESSIAS!

Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. Hij opent ons de ogen, is het Licht dat ons vooruit gaat.

- Tafellied: 377:5 (solo)
Zoals ik ben, in U te zijn en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – o Lam van God, ik kom.

Hij heeft zich gegeven, verloren als graan gezaaid in de aarde, belofte van toekomst, Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.

Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons. Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: zijn bloed voor ons.

Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.

G.:       HIJ, LAM VAN GOD, BROOD UIT DE HEMEL, JEZUS MESSIAS!

Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, dat wij woning zijn voor U. Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen.

G.:       GIJ, LOUTER LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN, WIJ ZEGENEN U!

- Onze Vader

Vredegroet:   Wensen we elkaar Gods vrede door elkaar aan te kijken.

Nodiging
V.: In de kerk vieren we samen de maaltijd van onze Heer.
     Avondmaal vieren, dat is brood op je tong en geurige wijn uit de beker,
     Dat is uitzien naar de nieuwe stad, waar de kinderen dansen en zingen.
     Als je daar naar verlangt, kom dan naar de maaltijd in vrede.

Op het plein vervolgen we de viering

- Dankzegging na de maaltijd

- Slotlied (op het plein): 838:2

Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

- ZEGEN

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

MEDEDELINGEN:

Volgende week STARTZONDAG bij familie Wouters, Prinsenweg 30
(Hoeve Oud Meerveld) 10 uur, voor jong en oud. Zelf stoeltjes meenemen.

Dinsdag is er avondgebed in de kerk om 19.15 uur.

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl
 
 
Viering 30 augustus Viering 30 augustus
Zondag 30 augustus Elfde zondag van de zomer

Voorganger is ds. Peter Breure, ouderling is Annemiek Panhuis, diaken is Janna Monster en het orgel wordt bespeeld door Frank Water. Daaf Fiege is koster en Renske Breure filmt.

Link naar de viering:

https://youtu.be/Id4WikMP8YY
 
Viering 30 augustus Viering 30 augustus
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  30 augustus 2020

11de zondag van de zomer

Voorganger:                     Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:        Mw. Annemiek Panhuis
Diaken van dienst             Mw. Janna Monster-Smit
Organist:                          Dhr. Frank Water
Voorzang:                        Mw. Marie Fiege-van Tuyl

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*          *          *          *          *          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied (allen): Lied 280: vers 1

De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord van God geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en 
                        Allen:               DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN!
- Bemoediging:
V.:       Onze hulp is in de Naam van de HEER
A.:       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
            en niet loslaat wat zijn hand begon,
A.:       AMEN

- Kyrië-gebed (met Lied 368g door voorganger)
‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’

- Gloria-lied:     Voorzang: Lied 704: vers 1

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Mattheüs 17:1-9
- Lied: Voorzang: 543: vers 1 - Gij zijt in glans verschenen

Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen, ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen door ons U aangedaan,
Gij blijft in glans verschijnen, ziet ons in glorie aan.

- Overweging
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- In memoriam Mevr. Toos Dun
- In memoriam Dhr. Jan Gaasbeek
-Muziek (Psalm 42)

- Dankgebed en voorbeden (orgelspel: Lied 417), stil gebed, Onze Vader

            (Tekst Lied 417 vertaald: Vrede laat Ik jullie na
                                               Mijn vrede geef ik jullie
                                               Laat jullie hart niet ongerust zijn)

- Slotlied: Voorzang: Straks bijeen (Tekst: Gert landman)

1. Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
   Straks bijeen, het verdriet van de baan.
   Weer bijeen, zonder afstand te houden,
   opgetogen: de morgen breekt aan.

2. Samen zullen we danken en zingen.
   Samen breken we brood, delen wijn.
   Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
   een gebaar dat bijzonder zal zijn.

3. En we steunen elkaar en beloven,
   na het leed dat we hebben doorstaan,
   dat wij zien wat het nieuwe betekent
   en daar zinvol mee om zullen gaan.

4. Dat wij dieper verstaan onze roeping:
   om uit liefde voor God, in geloof
   moeder aarde te dienen, te hoeden;
   elke dag, heel ons leven, vol hoop.

- ZEGEN beaamd met samenzang: Lied 425

Vervuld van uw zegen, gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

*           *           *           *           *           *           *           *           *           *           *

Vanaf dinsdag begint weer het wekelijkse AVONDGEBED. U bent welkom om 19.15 uur. We volgen een vaste liturgie. Mocht u denken, het lijkt me mooi om een keer te gaan, bel of app dan even met Ds Peter Breure i.v.m. het aantal mensen.
telefoon: 0342-472786 – mobiel: 06-34758990
 
 
Viering 23 augustus Viering 23 augustus
Zondag 23 augustus Tiende zondag van de zomer

Voorganger is ds. Peter Breure, ouderling is Daaf Fiege en het orgel wordt bespeeld door Piet de Vries. Dick Doest is koster en Daniël Breure filmt.

Link naar de viering:
https://youtu.be/x2BP23Y_VBs
 
Viering 23 augustus

Viering 23 augustus
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                 
23 augustus 2020

10de zondag van de zomer

Voorganger:                     Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:        Dhr. Daaf Fiege
Organist:                          Dhr. Piet de Vries

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*           *           *           *           *           *           *           *          

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied: Lied 827:1

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                       
De Eeuwige zal bij u zijn en  U BEWAREN!
Onze hulp is in de Naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begon,
AMEN

- Kyrië-gebed (met Lied 368g)

- Gloria-lied: Lied 305:1

(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel: (Muziek: lied 833)

- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Genesis 39:17-40:8

- Muziek: Lied 816:1,2,4

- Overweging   
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden (met Lied 417), stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Trek je stoute schoenen aan! (Keiland, Tekst: Joyce Schoon)
 (Tekst: Joyce Schoon, M:Chassidische traditional)
 
- ZEGEN (woorden van lied 821)

*           *           *           *           *           *           *           *     

Zie voor nadere bijzonderheden ook: www.ichthuskerk-voorthuizen.nl

 
 
Viering 16 augustus Viering 16 augustus
Zondag 16 augustus Negende zondag van de zomer

Voorganger is dhr Roel van Riezen (De Glind), ouderling is Annemiek Panhuis en het orgel en de piano worden bespeeld door Annerose Korporaal-Moser, Herman Palsgraaf is koster en Daniël Breure filmt.

Link naar de viering:
https://youtu.be/jbKJRBKxlmg

Psalm 103:7
Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
 
 
Viering 16 augustus Viering 16 augustus
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk – 16 augustus 2020

Voorganger:                 Dhr. Roel van Riezen
Ouderling van dienst      Mw. Annemiek Panhuis
Organist:                      Mw. Annerose Korporaal

Voor of na de viering kunt u thuis een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*        *        *        *        *        *        *        *        *

- Lofprijzing: Psalm 103 e: Bless the Lord, my soul

- Stil gebed en aansteken paaskaars

- Votum en groet

- Lezing:  Mattheus 15 vers 21-28 uit de herziene Statenvertaling

- Overdenking

- Psalm 103 vers 7 (liedboek)

- Gebeden (danken, voorbede, stil gebed, Onze Vader)

- Zegen met het zingen van Lied 416 vers 4: Ga met God en Hij zal met je zijn.

 
 
Viering 9 augustus Viering 9 augustus
Voorganger is da Monica Schwarz, ouderling is Daaf Fiege en het orgel en de piano worden bespeeld door Hein van de Veen, Herman Palsgraaf is koster en Daniël Breure filmt.

Link naar de viering:
https://youtu.be/EzzyMhPCwDU

Lied 816:2

Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.


 
 
Viering 9 augustus Viering 9 augustus
zondag 9 augustus Ichthuskerk Voorthuizen   thema: MUREN
Voorganger:         Da. Monica M. Schwarz
Ouderling:            Dhr. Daaf Fiege
Organist:              Hein van de Veen

voor de organist:
ik zou het graag zo willen doen: bij de geel gemaakte liederen zou ik het fijn vinden als
- je eerst een couplet speelt, met een uitkomende melodie, zodat de mensen de melodie herkennen, dan
- je vervolgens zacht verder speelt terwijl ik de tekst van het couplet lees
- je vervolgens weer luider een naspel speelt.
Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel en dat het haalbaar is ..

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- openingslied: lied 274: 1

- stil gebed en ontsteken paaskaars

- bij de brandende kaars een tekst uit lied 819, een mooie zegen voor het huis waar wij wonen,
        voor die muren waarin wij veilig zijn
        en waar wij nu de verbondenheid met elkaar van de Ichthusgemeente en met de Eeuwige ervaren
         
          Vrede voor dit huis met lichtdoorschenen muren,
          beschutting voor de wingerd de zwaluw bouwt haar nest.
         
          Vrede voor dit huis, voor wie er wonen liefde,
          dat wij de warmte delen en God het licht behoedt

- Kyrië en gloria: lied 274: 2 en 3

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- gebed voor het lezen, met een lied uit het gezangboek Oud katholieke kerk

v:         Beziel mij, adem Gods - vul mij met leven weer
o:         dat ik bemin wat Gij bemint - en leef uw wil, o Heer.
v:         Beziel mij, adem Gods - tot mijn hart zuiver is
o:         en ik met U één wil slechts wil - in licht en duisternis.
v:         Beziel mij, adem Gods - tot ik de uwe ben
o:         en in het aardse leven zelf - uw vuur, uw geestkracht ken.
v en o:  Amen.

- we lezen korte fragmenten over het thema ‘muur’

- muziek: lied 816: 2

- overdenking

- muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- gebeden, afgesloten met een bewerking van het Onze Vader:

          Onze Vader, ver weg en toch nabij,
          laat Uw Naam niet slechts een klank zijn,
          uw koninkrijk niet alleen een onbereikbare droom,
          laat uw wil niet blijven steken in goede bedoelingen.
          Geef ons brood om te delen.
          Laat onze schuld ons niet verlammen,
          maar geef ons moed, dat wij elkaar van schuld bevrijden.
          Wijs ons de weg, voorbij de valkuilen van ons hart,
          opdat wij uw droom waarmaken. Amen.

- slotlied: lied 657: 3

- tekst tot besluit, met de woorden van lied 783: 3

          Voor mij is geluk om vrede te maken.
          De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt.
          Voor mij is geluk de ruzies te staken,
          om muren te slechten, stoppen met strijd.
          Om liefde te geven, nu en altijd.

- zegen:

voorganger:      Vandaag en alle dagen van ons leven
            allen:               IN ONS HART EN IN ONS HUIS
            v:                     de zegen van God.
            a:                     IN ONS KOMEN IN ONS GAAN
            v:                     de vrede van God
            a:                     IN ONS LEVEN, OP ONZE ZOEKTOCHT
            v:                     de liefde van God

 
 
Viering 2 augustus Viering 2 augustus
Zondag 2 augustus Zevende zondag van de zomer

Voorganger is pastor André van Aarle, ouderling is Jellan Kasteel-Okma en het orgel en de piano worden bespeeld door Frank Water, Herman Palsgraaf is koster en Daniël Breure filmt.

Link naar de viering:
https://youtu.be/cJ-ym8wSo4k

Psalm 149:1   
Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang de Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

 
 
Viering 2 augustus Viering 2 augustus
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen

7e zondag van de zomer, 2 augustus 2020

Niets kan ons scheiden

Voorganger:                      Pastor André van Aarle
Ouderling van dienst:                   Mw. Jellan Kasteel-Okma
Organist:                         Dhr. Frank Water

Voor of na de viering kunt u thuis een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*        *        *        *        *        *        *        *        *        *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied: 450 – Verblijd u in de Heer te allen tijd
- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:        Voorganger: De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.

- Korte inleiding

- Bemoediging:      v:       Onze hulp is in de Naam van de Ene die hemel en aarde gemaakt heeft
                                     Die trouw blijft, telkens weer en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat:
                                     een wereld waar liefde woont. AMEN.

- Kyrië-gebed
- Glorialied: 304 – Zing van de Vader in den beginne

(aandacht voor de kinderen)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- We lezen uit het Tweede Testament: Romeinen 8:35-39

- Lied 641 vers 1 en 3 – Jezus leeft en ik met hem

- Overweging 
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: 149 vers 1 – Halleluja! Laat opgetogen

ZEGEN
 
 
Viering 26 juli Viering 26 juli
Zondag 26 juli Vijfde zondag van de zomer

Voorganger is Siebe Hiemstra, ouderling is Daaf Fiege en het orgel en de piano worden bespeeld door Piet de Vries, Herman Palsgraaf is koster en Daniël Breure filmt.

Link naar de viering: 
https://youtu.be/rgppv41SMkk

Lied 285:
Het licht is ons voorgegaan
en straalt als een lopend vuur.
Het wijst ons de weg hoe wij
in vrede kunnen gaan.
           
Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.

 
 
Viering 26 juli Viering 26 juli
ZONDAGSE VIERING

NB.    Helaas is het geluid van deze viering niet optimaal,
         vanwege een technische storing en hevige regenval tijdens de opname

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen

6e zondag van de zomer, 26 juli 2020

Voorganger:                     Ds. Siebe H. Hiemstra
Ouderling van dienst:        Dhr. Daaf Fiege
Organist:                       Dhr. Piet de Vries

Voor of na de viering kunt u thuis een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*        *        *        *        *        *        *        *        *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied:    285 – Het licht is ons voorgegaan

- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet en bemoediging:
Voorganger:          De Eeuwige zal bij u zijn
Ouderling:             De Eeuwige zal u bewaren!
         V.:                        Onze hulp is in de Naam van de Ene
         O.:                        die hemel en aarde gemaakt heeft,
         V.:                        die trouw blijft en ons helpt te worden zoals we bedoeld zijn.
         O.:                        Dat we groeien naar uw rijk van vrede: het koninkrijk van de hemel.  Amen

- Inleiding op het thema

- Kyrië-gebed
- Glorialied: 241 vers 1     - Gij die mijn liefste kleinood zijt

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed om Licht van Gods Geest

- We lezen uit de bijbel: Matteüs 13: 44-50

- Lied 1014 – Geef vrede door van hand tot hand

- Overweging 
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Zegen

- Slotlied: 422 – Laat de woorden die we hoorden

 
 
Viering 19 juli Viering 19 juli
Zondag 19 juli Vijfde zondag van de zomer
Voorganger is ds Peter Breure, ouderling is Annemiek Panhuis en het orgel wordt bespeeld door Annerose Korporaal, Herman Palsgraaf is koster is koster en Daniël Breure filmt.
Vandaag een viering met als thema Ruth: Bijbelverhalen top 10.

Link naar de viering:
https://youtu.be/wvRGtEqlFQo

De kindernevendienst heeft zomerstop. Er is wel een link in de nieuwsbrief.
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:          NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 19 juli

Viering 19 juli
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen      

19 juli 2020

Ruth

Bijbelverhalentop10

Voorganger:          Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:
                  Mw. Annemiek Panhuis
Organist:                
        Mw. Annerose Korporaal-Moser

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*          *          *          *          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: lied 8a:1,3,6

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                        De Eeuwige zal bij u zijn en  U BEWAREN!
Onze hulp is in de Naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begon,
AMEN

- Kyrië-gebed Psalm 77:1,6

- Gloria-lied: Psalm 75:1

(- Voor jong en oud)
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel: (Muziek: niet verdeeld maar samen)

- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Ruth 1

- Muziek: Lied 849

- Overweging   
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden (Lied 417), stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Lied 423

- ZEGEN
 
 
Viering 12 juli Viering 12 juli
Zondag 12 juli Derde zondag van de zomer - Overstapviering
Voorganger is ds Peter Breure, ouderling is Hary Klein Obbink en het orgel en de piano worden bespeeld door Piet de Vries, Daaf Fiege is koster en Daniël Breure filmt. Vandaag vieren we de overstap van groep 8 kinderen.
Link naar de viering:
https://youtu.be/JYX3v93UcPg
De kindernevendienst heeft zomerstop. Er is wel een link in de nieuwsbrief.
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:          NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 12 juli

Viering 12 juli
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                 
12 juli 2020

Overstapviering

Leef je dromen!

Mark, Jitske, Sietze, Rinske, Hildegard, Sanne en Loes

Voorganger:                 Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:  
                        Dhr. Harry Klein Obbink
Organist:                     Dhr. Piet de Vries

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*          *          *          *          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: lied 216:1,2,3

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:  De Eeuwige zal bij u zijn en  U BEWAREN!
Onze hulp is in de Naam van de HEER     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft tot in eeuwigheid  en niet loslaat wat zijn hand begon,
AMEN

STAP 1 Het vertrek
- wat neem je mee van de afgelopen jaren
- waar droom je van: dromen van de kinderen

STAP 2 Achterlaten
- Kyrië-gebed: Muziek: Miley Cyrus- The Climb
- Gloria-lied: lied 218:1,4 en 5

STAP 3 In de spiegel
- Gebed bij het openen van de Bijbel
- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Jona 2

- Lied 150a:1

- Overweging   
- Muziek

STAP 4 Op de weg terug

- wensen van de ouders
- beelden van de zegen

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

STAP 5 Terug
- Slotlied: lied 423

- ZEGEN
Ik wens jou…

 
 
Viering 5 juli

Viering 5 juli
De kindernevendienst heeft zomerstop.
Zondag 5 juli Tweede zondag van de zomer
Voorganger is ds Joost Sijl, ouderling is Janna Monster-Smit en het orgel en de piano worden bespeeld door Piet de Vries, Daaf Fiege is koster en Daniël Breure filmt.
Link naar de viering:
https://youtu.be/R-K7SeQ0mX4
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:          NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 5 juli

Viering 5 juli
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  5 juli 2020
3e zondag van de zomer

Voorganger:                      Ds. Joost Sijl
Ouderling van dienst:          Mw. Janna Monster-Smit
Organist:                          Dhr. Piet de Vries

Voor of na de viering kunt u thuis een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*      *      *      *      *      *      *      *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN


- Intochtslied: 210: 1 en 3  ”God van hemel zee en aarde”

- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:
Voorganger:      De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.
- Bemoediging:
V.:           Onze hulp is in de Naam van de Ene
               die hemel en aarde gemaakt heeft
               Die trouw blijft, telkens weer
               en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat:
               een wereld waar liefde woont. AMEN.

- Kyriëgebed

- Glorialied: 885 1 en 2 “Groot is uw trouw o Heer”

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- Lezing:       Marcus 5:22-43

- Lied 179: 1,2,3 “Meisje sta op, want je slaapt niet meer”

- Meditatie

- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: 837: 1, 4   “Iedereen zoekt U, jong of oud”

ZEGEN
 
 
Viering 28 juni Viering 28 juni
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Metha van der Biezen en het orgel en de piano worden bespeeld door Hein van de Veen, Daaf Fiege is koster en Daniël Breure filmt.
Link naar de viering:
https://youtu.be/4jAxIikrz3M

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure.
Link: https://youtu.be/4Fu5b5-G5JM
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:         L80RABO0367942992           t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:               NL74RABO0366305352         t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
Zondag 28 juni Eerste zondag van de zomer
 
 
Viering 28 juni

Viering 28 juni
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk
te Voorthuizen
op  28 juni 2020

Oude vragen, nieuwe antwoorden

Waarom zou ik eigenlijk naar de kerk gaan?
Wat missen we eigenlijk zo?

Voorganger:
Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: 
Mw. Metha van der Biezen
Organist:
Dhr. Hein van de Veen

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

  

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: lied 975

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                       
De Eeuwige zal bij u zijn en u bewaren!
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begon,
AMEN

- Kyrië-gebed 137b (onder de tekst)

- Gloria-lied: Psalm 133

(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- Schriftlezing uit het Tweede Testament:           Hebreeën 10:24-25
                                   Romeinen 12:4-5
                                   Matteus 18:20
- Schriftlezing uit het Eerste Testament:  Genesis 1 :1-5

- Muziek: lied 981 (schoollied van de maand)

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Lied 993

- ZEGEN
 
 
Viering 21 juni Viering 21 juni
Zondag 21 juni Eerste zondag van de zomer
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Metha van der Biezen en het orgel en de piano worden bespeeld door Hein van de Veen, Daaf Fiege is koster en Daniël Breure filmt.

Link naar de viering:
https://youtu.be/8r5Bzx-PT5I

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure.
Link: https://youtu.be/UIa2QAHReqI

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:       NL80RABO0367942992             t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:              NL74RABO0366305352            t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 21 juni

Viering 21 juni
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen
op 21 juni 2020

Jozefs dromen

Bijbelverhalentop 10


Voorganger:       Ds. Peter Breure
Ouderling van
dienst:               Mw. Metha van de Biezen
Organist:           Dhr. Hein van de Veen

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: lied 1000

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:                       
De Eeuwige zal bij u zijn en u bewaren!
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begon,
AMEN

- Kyrië-gebed    Kyrie 12 Taizé

- Gloria-lied: Lied 921  -   Christe Lux Mundi
Christus, licht der wereld, wie U volgt zal het licht des levens hebben

(- Voor jong en oud)
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Genesis 37: 1-11 en 18-20  en 45:1-5

- Muziek: Lied 166a

- Overweging   
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Lied 422

- ZEGEN

 
 
Viering 14 juni Viering 14 juni
Zondag 14 juni
Voorgangers zijn Peter Breure en Kees Posthumus (theoloog en verhalenverteller), ouderling is Janneke Kok-van Westreenen en het orgel en de piano worden bespeeld door Frank Water, Dik Doest is koster en Daniël Breure filmt.

Link naar de viering:
https://youtu.be/ukrspvfGSlY
Deze week geen kindernevendienst, de verhalen van Kees spreken alle leeftijden aan! Kijk maar!

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:            NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                  NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 14 juni Viering 14 juni
*           *           *           *           *           *           *           *      *

Orgelspel
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
Bemoediging en groet

Zingen:  De vreugde voert ons naar dit huis (Lied 280)

Bidden, drempelgebed
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

Bijbellezing 1, Genesis 2, 1 - 4
Verhaal 1, De eerste dans
Zingen: Lied 839, De Heer van de dans

///

Bijbellezing 2, Exodus 9, 27 – 34
Verhaal 2, De krekel en de schildpad
Zingen: Lied 833, Neem mij aan zoals ik ben

///

Bijbellezing 3, Lucas 8, 49 – 56
Verhaal 3, Het dochtertje van Jairus
Zingen: Lied 630, Sta op, een morgen ongedacht

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN
Voorbeden

Slotlied: Ga met God (Lied 416)

De zegen mee
 
 
Viering 7 juni Viering 7 juni
Zondag 7 juni zondag Trinitatis
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Janneke Kok-van Westreenen en het orgel en de piano worden bespeeld door Annerose Korporaal-Moser Dik Doest is koster en Daniël Breure filmt.
Link naar de viering:
https://youtu.be/XlJBmT19auI

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure.
Link: https://youtu.be/RsR3SU1vNVA
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:         NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
 
 
Viering 7 juni

Viering 7 juni
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  7 juni 2020
Trinitatis

Voorganger:                      Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:          Mw. Janneke Kok-van Westreenen
Organist:                          Mw. Annerose Korporaal

Voor of na de viering kunt u thuis een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.

*          *          *          *          *          *          *          *        

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: lied 275:1,4,5

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en  U BEWAREN!
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die dichtbij ons wil zijn, als in een wolk,
en ons wil verwarmen als een vuur in de nacht,
die Zijn Geest aan ons gegeven heeft
en ons weer op weg zet.
KOM MET UW GEEST EN ZET ONS IN VUUR EN VLAM
OM UW LIEFDE DOOR TE GEVEN AAN DE WERELD.
Gods adem blaast ons leven in,
DE LEVENSADEM WAARUIT WE ZIJN ONTSTAAN.
amen.
- Drempelgebed: lied 707

- Kyrië-gebed

- Gloria-lied: Lied 704

(- Voor jong en oud)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- Schriftlezing uit het Tweede Testament: Matteüs 28:16-20

- Muziek: Psalm 150

- Overweging
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Lied 675
- ZEGEN
 
 
Viering 7 juni Viering 7 juni
Zondag 7 juni is Zondag Trinitatis. 

We bekijken het schilderij dat het Rijksmuseum deze week cadeau kreeg. Daarnaast lezen we het zendingsbevel in Matteus 28. Hoe gaan wij de wereld in deze dagen? Een vraag om rustig over na te denken.

Lied 675:
Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan
Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan
Halleluja

Zieken:

Koffie 7 juni ZOOM:
Zondag 7 juni doen we weer een koffiemoment met ZOOM. 
U vindt de link op de digitale nieuwsbrief van 7 juni.

Samen wandelen, Emmauswandeling:
Kunnen we al weer wat? En wat dan? Samen wandelen kan op 1,5 meter. We gaan in tweetallen wandelen met groep van max 10 personen. Vragen van het leven en wijsheid uit de bijbel en vooral ontmoeten. Geef je op bij Peter: 0634758990.
Nu staan drie data geplans: 11 juni 19.15 uur-20.30 uur en vrijdag 19 juni 10-11.15 uur en maandag 22 juni 20-21.15 uur

Kaartje:
Mw. G. Koetsier-Mesland, Budkestraat 21, 3781 BX
Fam. P. Kloezeman-Wilbrink, Kamphuisstraat 28, 3781 CA
 
 
Viering 31 mei (Pinksteren) Viering 31 mei (Pinksteren)
Zondag 31 mei Pinksteren
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Janneke Kok-van Westreenen en het orgel en de piano worden bespeeld door Frank Water. Dik Doest is koster en Daniël Breure filmt.
Link naar de viering:
https://youtu.be/vBdFps8HOyY
De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/kGUnTiKLC2c
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:                                        NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                                                   NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
 
 
Viering 31 mei (Pinksteren)

Viering 31 mei (Pinksteren)
ZONDAGSE VIERING

In de Ichthuskerk te Voorthuizen                  31 mei 2020
Pinksteren

Gods Geest die je overkomt…

Voorganger:                      Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:          Mw. Annemiek Panhuis
Organist:                          Dhr. Frank Water

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.
*           *           *           *           *           *           *           *          

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN
- Intochtslied: 1016

- Stil gebed en ontsteken kaars

- Groet:            Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en  U BEWAREN!
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die dichtbij ons wil zijn, als in een wolk,
en ons wil verwarmen als een vuur in de nacht,
die Zijn Geest aan ons gegeven heeft
en ons weer op weg zet.
KOM MET UW GEEST
EN ZET ONS IN VUUR EN VLAM
OM UW LIEFDE DOOR TE GEVEN AAN DE WERELD.
Gods adem blaast ons leven in,
DE LEVENSADEM WAARUIT WE ZIJN ONTSTAAN. amen.

- Drempelgebed: lied 283:1

- Kyrië-gebed

- Gloria-lied: Lied 701

- Voor jong en oud
DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD
- Gebed bij het openen van de Bijbel:

- Schriftlezing uit het Eerste Testament: Exodus 24

- Muziek: Psalm 87

- Overweging   

- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN
- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Inzameling van de gaven

- Slotlied: Psalm 150a
- ZEGEN: (uit Iona)
De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou
De vrede van rivieren en de zeeën moge die zijn met jou.
Diepe vrede kome over jou
Gods vrede groeie in jou!

*           *           *           *           *           *           *           *           *            
Zie voor nadere bijzonderheden ook: www.ichthuskerk-voorthuizen.nl
 
 
Viering 24 mei Viering 24 mei
Zondag 24 mei 7de zondag van Pasen
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Daaf Fiege en het orgel en de piano worden bespeeld door Annerose Korporaal-Moser. Dik Doest is koster en Daniël Breure filmt.
Link naar de viering:
https://youtu.be/LWPNZKxwBFI
De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/D2VY4Sd7gis

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:              NL80RABO0367942992          t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:                    NL74RABO0366305352          t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 24 mei

Viering 24 mei
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen           7e zondag van Pasen

24 mei 2020

Jeremia

Voorganger:              Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst:  Dhr. Daaf Fiege
Organist:                  Mw. Annerose Korporaal-Moser
                                      

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.
(Normaal is die ruimte achterin de kerk, neem nu thuis die ruimte)

*          *          *         *          *          *          *          *          * 

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN


- Intochtslied:                Lied 216
- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:
Voorganger:          De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.

- Bemoediging:      v:       Onze hulp is in de Naam van de Ene
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft, telkens weer
en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat:
een wereld waar liefde woont. AMEN.
- Kyrië-gebed
- Glorialied: lied 667

-aandacht voor de kinderen

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- We lezen uit het Eerste Testament: Jeremia 26:1-9

- We zingen:          Lied 831

- Overweging 
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: lied 416

ZEGEN
*          *          *          *          *          *          *          * 

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl

www.ichthuskerk-voorthuizen.nl  Facebookpagina: Ichthuskerk Voorthuizen

 
 
Viering 24 mei, Psalm24 Viering 24 mei, Psalm24
Zondag 24 mei is de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. We leven toe naar de komst van Gods Geest. Van een beetje nieuwe adem.

Op deze zondag kijken we weer even naar onze bijbelverhalentop10. De verhalen die meer dan één keer gekozen zijn hebben we al besproken. Nu vullen we de tien aan met verhalen die een beetje vreemd zijn, heel onbekend of die een hele speciale herinnering oproepen. Sonja Hemelaar schreef me een brief over een stukje van haar leven, waarin Jeremia een belangrijke rol speelde. Daarom lezen we Jeremia 26. Het lied dat er voor haar bij hoort is psalm 24 van Huub Oosterhuis:

Van God is de aarde en die haar bewonen.
Van Hem zijn haar diepte en toekomst.
Hij heeft haar gebouwd op het water
en duurzaam verankerd.

Wie mag zijn hoogte beklimmen?
Wie staan met geheven hoofd in zijn huis?
Mensen met rechtvaardige handen.
Mensen met harten onverdeeld,
afgekeerden van schijn en leugen,
mensen onkreukbaar, met licht geladen
die doen het goede dat moet gedaan,
dat slag dat vraagt en vecht om Hem,
dat Hem wil zien met eigen ogen.

Poorten, heft uw hoofden omhoog.
Maakt u groter, oeroude deuren.
Hier komt de eeuwige, de lichtende.
Wie is de eeuwige, de lichtende?
Het is Hij die vecht om gerechtigheid,
het is de god van de armen, de sterke.

Poorten, heft uw hoofden omhoog.
Hier komt Hij, de god van de armen,
de sterke, de eeuwige, de lichtende.
Wie Hij, de sterke, de lichtende?
Die ons maakte en riep tot gerechtigheid,
onze God, de eeuwige, de lichtende.

Van God is de aarde en die haar bewonen.
Van Hem zijn haar diepte en toekomst.
Hij heeft haar gebouwd op het water
en duurzaam verankerd.

Wie mag zijn hoogte beklimmen?
Wie staan met geheven hoofd in zijn huis?
Mensen met rechtvaardige handen.
Mensen met harten onverdeeld,
afgekeerden van schijn en leugen,
mensen onkreukbaar, met licht geladen
die doen het goede dat moet gedaan,
dat slag dat vraagt en vecht om Hem,
dat Hem wil zien met eigen ogen.
 
 
Viering 21 mei Viering 21 mei
Donderdag 21 mei  Hemelvaartsdag
Een vlog vanuit het Wilbrinkbos voor hemelvaartsdag:
https://youtu.be/VLE2TKeO8N0


Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:      NL80RABO0367942992             t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:            NL74RABO0366305352             t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

 
 
Viering 17 mei Viering 17 mei
Zondag 17 mei 6de zondag van Pasen
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Harry Klein Obbink en het orgel en de piano worden bespeeld door Frank Water.
Link naar de viering:
https://youtu.be/M3QAz9Qv0V8
De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/PRChKfOAlq4

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:        NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK:              NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
 
 
Viering 17 mei

Viering 17 mei
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen           5e zondag na Pasen

17 mei 2020

Bij tien woorden

Voorganger:              Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: Dhr. Harry Klein Obbink
Organist:                  Dhr. Frank Water
                                      

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.
(Normaal is die ruimte achterin de kerk, neem nu thuis die ruimte)

 *          *          *          *          *          *

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN


- Intochtslied: lied 280:1,2,3
- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:
Voorganger:          De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.

- Bemoediging:      v:       Onze hulp is in de Naam van de Ene
                                     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
                                     Die trouw blijft, telkens weer
                                     en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat:
                                     een wereld waar liefde woont.
                                     AMEN.

- Kyrië-gebed: lied 915
- Glorialied: lied 305

- aandacht voor de kinderen

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- We lezen uit het Eerste Testament: Exodus 20:1-21

- We zingen: lied 930

- Overweging
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: lied 422

- ZEGEN: lied 428

*          *          *          *          *          *          *          *

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl

www.ichthuskerk-voorthuizen.nl  Facebookpagina: Ichthuskerk Voorthuizen

 
 
Viering 10 mei Viering 10 mei
Zondag 10 mei 5de zondag van Pasen
Voorganger is Peter Breure, ouderling is Janneke Kok-van Westreenen en het orgel en de piano worden bespeeld door Frank Water.
Link naar de viering:
https://youtu.be/dkwiJ0kNPFE
Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via een link op de website of dit adres:
https://ichthuskerk-voorthuizen.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=uq9tq2updy&l=xbejmkuxw2&email

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/TDXpl6v0Tfg
Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE:                                        NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK: Kerk:                                       NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999

Bij de viering:
We lezen Exodus 19 en zien dat er soms grenzen gesteld worden…
Lied 659
1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

 
 
Viering 10 mei

Viering 10 mei
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen

5e zondag na Pasen

10 mei 2020

Bij de berg begint het…

Voorganger:              Ds. Peter Breure
Ouderling van dienst: Mw. Janneke Kok-van Westreenen
Organist:                  Dhr. Frank Water

Voor of na de viering kunt u een kaarsje aansteken
als een gebed voor iemand, of het gedenken van een geliefde,
of als een gebed om licht en kracht.
(Normaal is die ruimte achterin de kerk, neem nu thuis die ruimte)

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN


- Intochtslied: Lied 657
- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:
Voorganger: De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.

- Bemoediging:
                   V.:     Onze hulp is in de Naam van de Ene
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft, telkens weer
en niet opgeeft wat God voor ogen staat:
een wereld waar liefde woont. AMEN.

- Kyrië-gebed
- Glorialied: Psalm 68:7

- Gedicht

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- We lezen uit het Eerste Testament: Exodus 19

- We zingen: Lied 948

- Overweging 
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: Lied 713:2 en 5

ZEGEN

*          *          *          *          *          *          *          *          *

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl

www.ichthuskerk-voorthuizen.nl  Facebookpagina: Ichthuskerk Voorthuizen
 
 
Viering 3 mei Viering 3 mei
Zondag 3 mei 4de zondag van Pasen
Voorganger is Marie Hansen-Couturier uit Utrecht, ouderling is Janna Monster-Smit en het orgel wordt bespeeld door Hein van de Veen.
Link naar de viering:
https://youtu.be/2EQNF5UBC1g
Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via een link op de website of dit adres:
https://ichthuskerk-voorthuizen.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=uq9tq2updy&l=xbejmkuxw2&email

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/TyBzNTwjLbE

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE: Stg Chaim: NL80RABO0367942992 t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK: NL74RABO0366305352 t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
 
 
Viering 3 mei

Viering 3 mei
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen

4e zondag na Pasen

3 mei 2020

Obstakels onderweg

Voorganger:                     Mw. Marie Hansen-Couturier
Ouderling van dienst:        Mw. Janna Monster-Smit
Organist:                        Dhr. Hein van de Veen
                                      
***************
DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN


- Intochtslied: 275 (Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig) vers 1
- Stil gebed en ontsteken paaskaars

- Groet:
Voorganger:          De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren.

- Korte inleiding

- Bemoediging:


            V.:  Onze hulp is in de Naam van de Ene
                   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
                   Die trouw blijft, telkens weer
                   en niet opgeeft wat God voor ogen staat:
                   een wereld waar liefde woont. AMEN.

- Kyrië-gebed

- Glorialied: 305 (Alle eer en alle glorie) vers 1

- Gedicht Karel Eykman (bewerking Psalm 23)

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel

- We lezen uit het Eerste Testament: Exodus 17:8-16
- We zingen: Lied 23C (Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij) v1

- Overweging 
- Muziek
DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Slotlied: 418 (God, schenk ons de kracht) vers 1

ZEGEN

*********
Mededelingen:

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl

www.ichthuskerk-voorthuizen.nl  Facebookpagina: Ichthuskerk Voorthuizen
 
 
Zondag 26 april 3de zondag van Pasen Zondag 26 april 3de zondag van Pasen
Thema is Psalm 91.
Link naar de viering:
https://youtu.be/UpSlM2o-AMk
Vanaf deze week is er ook een digitale nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden via een link op de website of dit adres:
https://ichthuskerk-voorthuizen.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=uq9tq2updy&l=xbejmkuxw2&email

De kindernevendienst van deze zondag is weer opgenomen vanuit de studeerkamer van ds Peter Breure. We gaan de kijkdoos verder vullen op weg naar Pinksteren. We lezen een verhaal uit Exodus.
Link:
https://youtu.be/E2By73A5_pw

Collecten via de rekening nummers:
DIACONIE: BLOEMENFONDS:    NL80RABO0367942992                  t.n.v. Diaconie Ichthuskerk
KERK: GROOT ONDERHOUD:     NL74RABO0366305352                  t.n.v. College van kerkrentmeesters

Of via de link:
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=3999
 
 
Viering 26 april

Viering 26 april
ZONDAGSE VIERING

Vanuit de Ichthuskerk te Voorthuizen op 26 april 2020

Voorganger: Dhr. Gijs Bleijenberg    
Ouderling van dienst:  Dhr. Harry Klein Obbink
Organist: Dhr. Frank Water
************************************************************

DE VOORBEREIDING - OM TE BEGINNEN

- Intochtslied: lied 91a:1   
- Stil gebed  en ontsteken paaskaars
- Groet:
    Voorganger:      De Eeuwige zal bij u zijn en u bewaren!
- Bemoediging:
     V.:     Onze hulp is in de Naam van de HEER
               DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
               Die trouw blijft tot in eeuwigheid
               en niet loslaat wat zijn hand begon,
               AMEN
- Kyrië-gebed
Glorialied: lied 608:1 (De steppe zal bloeien)

aandacht voor de kinderen:  

DIENST VAN DE SCHRIFT - RONDOM HET WOORD

- Gebed bij het openen van de bijbel
- We lezen uit het Eerste Testament: Psalm 91
- We zingen: lied 538:1 (Een mens te zijn op aarde)
- Overweging 
- Muziek

DIENST VAN BARMHARTIGHEID - MET HART EN HANDEN

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
- Slotlied: 91a:3
ZEGENBEDE
***********************************************************************
Mededelingen:

Behoefte aan een gesprek met de dominee? Bel gerust of mail.
Peter Breure:    0342-472786 of jpebreure@online.nl
www.ichthuskerk-voorthuizen.nl 
Facebookpagina: Ichthuskerk Voorthuizen

 
 
 
link
Uitzending Ichthuskerk
 
Wijde kerk
 
.

 
Facebook

IK4Youth

meer
 
CONTACT
Als u vragen, opmerkingen of kopij heeft, kunt u mailen naar 
info@ichthuskerk-voorthuizen.nl,
 
Foto's op de website
Er kunnen foto's op de website worden gepubliceerd, waarop u duidelijk herkenbaar bent. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via info@ichthuskerk-voorthuizen.nl, waarna de desbetreffende foto zal worden verwijderd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.